Olimpiada jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy rynku. Jest to także wyjście  naprzeciw wymogom prawa oświatowego oraz wymogom sformułowanym w podstawie programowej nauczania ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Ważnym czynnikiem, który wpłynął na potrzebę jej  wprowadzenia jest możliwość wykorzystania uczniowskich zainteresowań i pasji, wiedzy, umiejętności i doświadczeń zdobytych poza szkołą.

Według raportu przygotowanego przez World Economic Forum (Future of Jobs Report 2016), w XXI wieku aż 30% wcześniej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji zostanie zastąpionych przez kompetencje społeczne - motywowanie, inteligencję emocjonalną, komunikację, nauczanie innych i współpracę. Uczniowie przystępujący do realizacji projektu mają szansę te kompetencje rozwijać.

RealizacjaOlimpiadyodbywa się poprzez  organizowanie przez uczniów wydarzeń społecznych i rejestrowanie ich przebiegu na platformie Zwolnieni z Teorii. Najważniejszą metodą pracy, charakterystyczną dla projektu, jest nauka przez działanie.

W ramach Zwolnionych z Teorii uczniowie:

  • szukają pomysłu na wydarzenie społeczne i weryfikują go,
  • przygotowują harmonogram swojego projektu,
  • gromadzą kapitał niezbędny do jego przeprowadzenia,
  • prowadzą działania marketingowe,
  • organizują proces realizacji projektu,
  • szukają sponsorów,
  • angażują się społecznie;
  • uczą się jak prowadzić dokumentację finansową,
  • dokumentują swoją działalność.

Nad całością działalności czuwa nauczyciel oraz mentor, który danemu zespołowi uczniów został przydzielony zgodnie z regulaminem Zwolnionych z Teorii.

Projekt może dotyczyć kultury, sportu, nowych technologii, przestrzeni miejskiej, sztuki (wszystkiego, co jest związane z pasją i zainteresowaniami uczniów).

Nauczyciel wspiera uczniów na każdym etapie realizacji wydarzenia. Motywuje i  inspiruje do działania, tworzy warunki, które sprzyjają samodzielnej i twórczej pracy uczniów. Nauczyciel nie ingeruje w działania uczniów, ale czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań. Jego interwencji wymagać będą jedynie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów, jak również działania niezgodne  z regulaminem Zwolnionych z Teorii.