NAZWA SZKOŁY: IV Liceum Ogólnokształcące im. gen Stanisława Maczka w Katowicach

AUTOR: Katarzyna Trajdos , Eżbieta Bożek, Małgorzata Ruchała, Tomasz Biliński

 

TEMAT: „Algorytmy, kodowanie i matematyka”

RODZAJ INNOWACJI: metodyczno - programowa;

innowacyjność metodyczna polega na:

 • rozwiązywaniu problemów matematycznych i komunikowaniu się z wykorzystaniem komputera (tabletu);
 • wykorzystaniu metody jaką jest nauka przez działanie;
 • pokazaniu powiązania algorytmiki, matematyki i informatyki;
 • wykorzystaniu elementów programowania na lekcjach matematyki;
 • kreatywności w tworzeniu nowych form aktywności;
 • rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania
 • kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z komputera, bezpiecznego zachowania w sieci  i przestrzegania praw autorskich;
 • rozwijaniu kompetencji społecznych, kształcenie umiejętności pracy zespołowej i projektowej.

 

innowacyjność programowa polega na:

 • dostosowaniu realizacji wybranych tematów z podstawy programowej z matematyki z wykorzystaniem algorytmów, kodowania oraz tworzenia programów w językach kodowania

 

DATA WPROWADZENIA: 15 września 2021r.

DATA ZAKOŃCZENIA: 15 czerwca 2024r.

1. WSTĘP I UZASADNIENIE

Innowacja jest naszą odpowiedzią na zapotrzebowanie, by szkoła stwarzała uczniom warunki do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów matematycznych z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym  stosowania algorytmów i programowania. Realizując innowację będziemy przygotowywać uczniów do myślenia abstrakcyjnego w przyszłości i rozwiązywania problemów,  pokazując możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy z podstawy programowej z matematyki i wykorzystania jej w sposób praktyczny. Pokażemy uczniom zależności miedzy algorytmami, kodowaniem i kodem źródłowym programu. Zwiększymy też  częstotliwość wykorzystania sprzętu: komputery, tablety, smartfony w czasie lekcji matematyki.

 

 

 

2. ADRESACI

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka ze wszystkich oddziałów .

 

3. MIEJSCE REALIZACJI

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach,

 

4. ROZMIARY CZASOWE.

15. 09. 2021 - 15. 06. 2024r.

5. CELE INNOWACJI

Cel główny:

 • wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami na lekcjach matematyki i wykorzystanie ich w czasie kodowania i programowania na lekcjach matematyki i informatyki. 
 • kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego
 • kształcenie sposobów reprezentowania informacji poprzez kodowanie, programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania
 • Poszukiwanie niestandardowych rozwiązań

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

 • potrafi tworzyć algorytmy
 • nabywa umiejętności edycji programów: excel, geogebra, C++
 • tworzy własne proste programy i aplety
 • potrafi przetestować działanie algorytmu;
 • rozumie budowę prostego algorytmu;
 • rozumie pojęcia: związek relacyjny pomiędzy danymi i hierarchiczna struktura danych;
 • ma świadomość, że używanie algorytmów ułatwia codzienne funkcjonowanie

 

6. SPOSOBY REALIZACJI

Realizacja innowacji odbywa się poprzez  wprowadzenie w każdej klasie raz w miesiącu lekcji matematyki oraz informatyki z wykorzystaniem algorytmów, kodowania oraz programowania. Uczniowie będą mieli możliwość porównania sposobów kodowania tego samego zadania matematycznego  z wykorzystaniem różnych narzędzi i programów informatycznych wcześniej tworząc algorytmy omawianych zagadnień.  Tematyka będzie zgodna z podstawą programową kształcenia ogólnego z przedmiotu matematyka i informatyka dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego.

7.ZAKRES TREŚCI

Niniejsza innowacja będzie odbywać się na lekcjach matematyki oraz informatyki oraz będzie realizowała tematykę:

 • Myślenie algorytmiczne
 • Od problemu przez algorytm do programu
 • Obliczanie pól i obwodów figur geometrycznych
 • Algorytm rozwiazywania równania kwadratowego
 • Algorytm Euklidesa
 • Sumowanie wyrazów ciągu liczbowego
 • Rozwinięcie dziesiętne liczby pi
 • Algorytmy obliczania pierwiastków
 • Ułamki zwykłe – działania
 • Algorytmy w trygonometrii
 • Inne tematy zaproponowane przez nauczyciela

Nad całym przebiegiem innowacji czuwają nauczyciele.  Nauczyciel wspiera uczniów na każdym etapie realizacji. Motywuje i  inspiruje do działania, tworzy warunki, które sprzyjają samodzielnej i twórczej pracy uczniów.

8.  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

l.p

Zakres działań

Termin realizacji

1

Opracowanie scenariuszy lekcji z matematyki i informatyki – po jednym scenariuszu raz w miesiącu

W każdym miesiącu jeden scenariusz

2

Przeprowadzenie lekcji matematyki  i  informatyki z wykorzystaniem algorytmiki i kodowania oraz programów Excel i GeoGebra, C++

W każdym miesiącu jedna lekcja

3

Ewaluacja  działań

Na bieżąco, podsumowanie - czerwiec każdego roku

 

 

9. SPODZIEWANE EFEKTY

 

Nowatorstwem innowacji jest wspomaganie zdobywania podstawowych kompetencji i umiejętności ucznia poprzez naukę stosowania algorytmów, kodowania i programowania.  Po przeprowadzeniu  innowacji uczniowie sprawnie  będą wykorzystywać narzędzia matematyki w życiu codziennym.

 

Efekty:

 • Wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych.
 • Wzrost samooceny i kreatywności ucznia. 
 • Umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania. 
 • Umiejętność współpracy w grupie. 
 • Dzielenie się swoją wiedzą z rówieśnikami. 
 • Zwiększenie zainteresowania programowaniem.
 • Uczniowie mają świadomość, że używanie algorytmów ułatwia codzienne funkcjonowanie