• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Język włoski II

Temat:

La dolce vita in pratica, czyli włoskie życie okiem uczniowskiej kamery


Dlaczego taka  innowacja?
Innowacja z języka włoskiego jest odpowiedzią na zmieniające się podejście do sposobu nauczania języków obcych w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii. Uczniom najbardziej brakuje twórczego podejścia do nauczania oraz traktowania procesu przyswajania wiedzy jako pewnego rodzaju zabawy i pretekstu do odkrywania i kształtowania nowych umiejętności. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była chęć wykorzystania tak popularnych obecnie szeroko pojmowanych nowych technologii w celu stworzenia atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych, które mogą służyć  do wzbogacania wiedzy z języka włoskiego nie tylko ich autorom.

 

Kto, co i jak robi?
Adresatami innowacji są uczniowie klasy 3e. Czas realizacji innowacji obejmuje pierwszy i drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, przewidziano na nie 10 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego, pozostały czas zostanie rozdzielony na dodatkowe konsultacje z nauczycielem w miarę potrzeb i samodzielną pracę uczniów poza lekcjami.

W ramach innowacji, uczniowie pracują w zespołach metodą projektu, podzieleni na kilkuosobowe grupy i każda z grup wybierze 1 lub 2 tematy dotyczące słownictwa i/lub aspektów włoskiej kultury związanych w tematami opracowywanymi podczas zajęć. Zadaniem każdej z grup będzie przygotowanie krótkiego filmiku edukacyjnego w języku włoskim prezentującego dane zagadnienie w sposób kreatywny. 
Treści i forma filmu będą na bieżąco konsultowane z nauczycielem języka włoskiego i z pozostałym uczniami z klasy. Rezultaty pracy grup będą najpierw prezentowane całej klasie podczas programowych zajęć z języka włoskiego, a potem umieszczane (w miarę możliwości) na szkolnym serwisie YouTube i/lub szkolnej stronie Facebooka.


W jakim celu to robimy?
Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei otwartości na inne kultury, kształtowania postawy tolerancyjnej dla odmienności innych kultur i tradycji, wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie z wykorzystaniem Internetu, komunikatorów, portali społecznościowych, programów komputerowych i innych nowoczesnych technologii do tworzenia własnych krótkich filmików edukacyjnych w języku włoskim.
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do kreatywności, odkrywania własnych talentów i podejmowania twórczych działań oraz do kształtowania umiejętności swobodnego posługiwania się językiem włoskim.


Jakie korzyści może to przynieść?
Dla uczniów:

 • Zdobywają wiedzę w sposób twórczy i kreatywny, gdyż mają realny wpływ na przygotowywane treści, ich formę oraz tematykę.
 • Wykorzystują możliwości jakie daje współczesny świat i nowoczesne technologie.
 • Mają możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem włoskim i zaprezentowania innym zdobytej wiedzy w atrakcyjny i nowoczesny sposób.
 • Uczą się współdziałania w grupie, pokonywania własnych lęków i słabości, kreatywnego wykorzystania talentów oraz właściwego wykorzystania Internetu.
 • Wykorzystują w praktyce przyswojone zagadnienia gramatyczne, leksykalne i kulturowe, ze szczególnym naciskiem na możliwość bezpośredniej komunikacji w języku włoskim.

 

Dla szkoły i nauczyciela:

 • Wykorzystuje nowoczesne technologie w procesie dydaktycznym, stale wzbogaca swój warsztat pracy i współtworzy z uczniami nowoczesne materiały edukacyjne.
 • Jest przewodnikiem, który wspiera i pozytywnie motywuje uczniów do zdobywania wiedzy w sposób niestandardowy, wskazuje najlepsze i najciekawsze rozwiązania.
 • Podnosi jakość pracy szkoły poprzez wzbogacenie metod dydaktycznych i stworzenie takich warunków do nauki, aby zarazić uczniów zapałem do zdobywania wiedzy i wykorzystywania jej w praktyce za pomocą narzędzi, które są im bliskie i które oni uważają za atrakcyjne.
 • Indywidualizuje proces nauczania, a w związku z tym wpływa na podniesienie wyników edukacyjnych uczniów w zakresie języka włoskiego.