Innowacja pedagogiczna w nauczaniu przedmiotu język angielski na poziomie szkoły ponadpodstawowej

Temat: „W świecie filmów i seriali”- innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Autor innowacji: mgr Jolanta Schmidt, mgr Kinga Paulewicz-Sopala,

mgr Iwona Szymańska, mgr Elżbieta Smenda - nauczyciele języka angielskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach

 

Czas realizacji: rok szkolny 2021/2022

 

Data wprowadzenia: 02.09.2021r.

Data zakończenia: 20.06.2022 r.

Adresat programu: uczniowie wybranych klas drugich i trzecich IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach realizujący język angielski w zakresie rozszerzonym.

 

Rozmiar czasowy i przestrzenny:

Czas realizacji innowacji obejmuje pierwszy i drugi semestr roku szkolnego 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, przewidziano na nie 3 godziny lekcyjnych w ciągu każdego semestru, pozostały czas zostanie rozdzielony na dodatkowe konsultacje z nauczycielem w miarę potrzeb i samodzielną pracę uczniów poza lekcjami.

 

Miejsce realizacji: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach

 

Wstęp

 Niniejsza innowacja ma na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się języka angielskiego, wypracowanie umiejętności oglądania i słuchania filmów lub seriali w oryginalnej wersji językowej, oraz dzielenia się przemyśleniami na temat obejrzanego materiału.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do kreatywności, odkrywania własnych talentów i podejmowania twórczych działań oraz do kształtowania umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

 

Cele ogólne:

 

- rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazania jego szerszego kontekstu kulturowego, innego niż lekcje języka angielskiego w szkole,

- likwidacja barier komunikacyjnych,

- wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i doskonalenia własnych metod uczenia się,

- rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności twórczego myślenia,

- kształtowanie postaw, wymaganych w świecie dorosłych.

- nauczenie wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce

- uatrakcyjnienie procesu nauczania i uczenia się języka angielskiego

- ukazanie różnych strategii skutecznego uczenia się języka

 

Cele szczegółowe:

 

- rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu posługując się językiem angielskim,

- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej

- kształtowanie wartościowych cech charakteru ucznia, takich jak: inicjatywa, samodzielność,

- rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

- polepszenie i pogłębienie umiejętności i kompetencji językowych oraz komunikacyjnych uczniów

 

Harmonogram działań:

 

Program innowacji pedagogicznej pt. „W świecie filmów i seriali” - innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych będzie realizowany podczas standardowych  zajęć lekcyjnych z języka angielskiego w wymiarze około trzech godzin w semestrze, w wybranych klasach realizujących przedmiot w zakresie rozszerzonym.

 

Metody realizacji :

 

 • praca metodą projektu: przygotowanie prezentacji multimedialnej/ustnej z zakresu obejrzanego wcześniej filmu lub serialu w języku angielskim
 • podzielenie się przemyśleniami dotyczącymi obejrzanego materiału w formie ustnej recenzji
 • przedstawienie każdorazowo nowego słownictwa zdobytego dzięki obejrzanemu filmowi lub serialowi w wersji oryginalnej

 

Formy pracy:

 

W trakcie zajęć autorki programu innowacji pedagogicznej zwrócą szczególną uwagę na:

 • odpowiednią atmosferę na zajęciach, sprzyjającą przełamywaniu barier językowych,
 • motywowanie uczniów do dalszej pracy i czynnego udziału w zajęciach,
 • dobieranie zadań wymagających kreatywnego myślenia.

 

Oczekiwane efekty:

 

 • przyrost umiejętności językowych
 • rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazania jego szerszego kontekstu kulturowego, innego niż lekcje języka angielskiego w szkole,
 • likwidacja barier komunikacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności pracy samodzielnej w oparciu o autentyczny materiał językowy
 • uświadomienie uczniom mocnych i słabych stron,
 • wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i doskonalenia własnych metod uczenia się,
 • rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności twórczego myślenia,
 • kształtowanie postaw, wymaganych w świecie dorosłych
 • zaangażowanie uczniów w twórcze zdobywanie wiedzy i kształtowanie nowych umiejętności
 • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie metod dydaktycznych.

 

Środki, materiały, sprzęt:

 

 • pracownia wyposażona w sprzęt komputerowy z rzutnikiem multimedialnym lub tablicą multimedialną.

 

Sposoby oceny:

 

 • na podstawie wartości merytorycznej prezentacji,
 • na podstawie innowacyjności prezentacji,

 

Ewaluacja:

 

Autorki programu innowacji, a jednocześnie osoby wdrażające ten program dokonają ewaluacji programu aby:

 • ocenić jego przydatność, skuteczność i atrakcyjność,
 • wyciągnąć wnioski do dalszych działań służące doskonaleniu tych działań

 

Sposoby ewaluacji przyjęte przez autorki:

 

- obserwacja osiągnięć uczniów