• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Język angieslski

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu przedmiotu język angielski na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

 

Temat: „Przewodnik po krajach anglojęzycznych”- innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych.

 

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Autor innowacji: mgr Jolanta Schmidt, mgr Kinga Paulewicz-Sopala,

mgr Iwona Szymańska - nauczyciele języka angielskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach

 

Czas realizacji: rok szkolny 2019/2020

 

Data wprowadzenia: 02.09.2019 r.

Data zakończenia: 20.06.2020 r.

Adresat programu: uczniowie wybranych klas drugich i trzecich IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach realizujący język angielski w zakresie rozszerzonym.

 

Rozmiar czasowy i przestrzenny:

Czas realizacji innowacji obejmuje pierwszy i drugi semestr roku szkolnego 2019/2020 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, przewidziano na nie 3 godziny lekcyjnych w ciągu każdego semestru, pozostały czas zostanie rozdzielony na dodatkowe konsultacje z nauczycielem w miarę potrzeb i samodzielną pracę uczniów poza lekcjami.

 

Miejsce realizacji: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach

 

Wstęp

 Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei otwartości na inne kultury, kształtowania postawy tolerancyjnej dla odmienności innych kultur i tradycji, wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie  z wykorzystaniem Internetu, komunikatorów, portali społecznościowych, programów komputerowych i innych nowoczesnych technologii do tworzenia prezentacji oraz filmów w języku angielskim.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do kreatywności, odkrywania własnych talentów i podejmowania twórczych działań oraz do kształtowania umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

 

Cele ogólne:

 

- rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazania jego szerszego kontekstu kulturowego, innego niż lekcje języka angielskiego w szkole,

- likwidacja barier komunikacyjnych,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie, uświadomienie uczniom mocnych i słabych stron,

- wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i doskonalenia własnych metod uczenia się,

- rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności twórczego myślenia,

- rozwijanie umiejętności TIK i kształtowanie postaw, wymaganych w świecie dorosłych.

 

Cele szczegółowe:

 

- rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu posługując się językiem angielskim,

- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz współpracy w zespole,

- kształtowanie wartościowych cech charakteru ucznia, takich jak: inicjatywa, samodzielność, tolerancja wobec poglądów innych,

- rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

-poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie znajomości kultury krajów takich jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia i Kanada

 

Harmonogram działań:

 

Program innowacji pedagogicznej pt. Przewodnik po krajach anglojęzycznych”- innowacja pedagogiczna z języka angielskiego i wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych będzie realizowany podczas standardowych  zajęć lekcyjnych z języka angielskiego w wymiarze około trzech godzin w semestrze, w wybranych klasach realizujących przedmiot w zakresie rozszerzonym.

 

Metody realizacji :

 

- praca metodą projektu ( przygotowanie prezentacji multimedialnej z zakresu życia i kultury krajów angielskiego obszaru językowego),

- produktem finalnym będą filmy oparty na przygotowanych wcześniej prezentacjach, zaprezentowane w klasach biorących udział w innowacji.

 

Formy pracy:

 

- praca indywidualna,

- praca w grupie,

- praca w zespole

 

W trakcie zajęć autorki programu innowacji pedagogicznej zwrócą szczególną uwagę na:

-  odpowiednią atmosferę na zajęciach, sprzyjającą przełamywaniu barier językowych,

- motywowanie uczniów do dalszej pracy i czynnego udziału w zajęciach,

- dobieranie zadań wymagających kreatywnego myślenia.

 

Treści nauczania:

 1. Miejsca warte zobaczenia
  1. położenie geograficzne
  2. stolice
  3. atrakcje turystyczne
  4. miejsca „ off the beaten track”
  5. ciekawostki
 2. Wszechobecna kultura
  1. film
  2. muzyka, festiwale
  3. teatr
  4. sztuka
  5. artyści
  6. nietuzinkowe postacie
 3. Życie codzienne
  1. sport
  2. żywienie
  3. tradycje i zwyczaje
  4. święta
  5. moda
  6. ciekawostki

 

Oczekiwane efekty:

 • przyrost wiadomości z zakresu wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego
 • przyrost umiejętności językowych
 • rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazania jego szerszego kontekstu kulturowego, innego niż lekcje języka angielskiego w szkole,
 • likwidacja barier komunikacyjnych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • uświadomienie uczniom mocnych i słabych stron,
 • wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i doskonalenia własnych metod uczenia się,
 • rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności twórczego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności TIK i kształtowanie postaw, wymaganych w świecie dorosłych
 • zaangażowanie uczniów w twórcze zdobywanie wiedzy i kształtowanie nowych umiejętności
 • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie metod dydaktycznych.

 

Środki, materiały, sprzęt:

 

 • pracownia wyposażona w sprzęt komputerowy z rzutnikiem multimedialnym lub tablicą multimedialną.

 

Sposoby oceny:

 • na podstawie karty projektu ( podział zadań, zaangażowanie uczestników..)
 • na podstawie wartości merytorycznej prezentacji,
 • na podstawie innowacyjności prezentacji,

Ewaluacja:

Autorki programu innowacji, a jednocześnie osoby wdrażające ten program dokonają ewaluacji programu aby:

- ocenić jego przydatność, skuteczność i atrakcyjność,

- wyciągnąć wnioski do dalszych działań służące doskonaleniu tych działań

 

Sposoby ewaluacji przyjęte przez autorki;

- kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla uczniów ( załącznik nr 1 )

- obserwacja osiągnięć uczniów

 

Literatura:

 

dostępne publikacje z zakresu wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego