Autorzy: Malwina Łuksza, Justyna Bosowska

Temat: “Zdrowy kręgosłup-rusz się po zdrowie”

Przedmioty: pozalekcyjne zajęcia z wychowania fizycznego

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: rok szkolny 2021/2022

Data zakończenia: czerwiec 2022

Zakres innowacji: adresatami innowacji są chętni uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach. 

Czas realizacji innowacji to rok szkolny 2021/2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne będą realizowane w ramach pozalekcyjnych zajęć z wychowania fizycznego raz w tygodniu przez jedną godzinę.

Opis innowacji:

 • Motywacja wprowadzenia innowacji:

W czasie panującej pandemii wielu z Nas zmieniło tryb życia- praca i zajęcia stacjonarne zostały zamienione na pracę i naukę zdalną. Uczniowie spędzali długie godziny przed monitorami komputera w efekcie czego uszczerbku doznały kręgosłupy, a to wpłynęło na pogorszenie samopoczucia i zdrowia. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest wdrożenie innowacji  pedagogicznej “Zdrowy kręgosłup-rusz się po zdrowie”. Wprowadzenie tej innowacji pozwoli wdrożyć dobre nawyki i ćwiczenia na rzecz zdrowego kręgosłupa również w oparciu o nowoczesne formy aktywności ruchowej.

II. Założenia ogólne:

przekazywanie wiedzy w trakcie różnorodnych zajęć będzie obejmować najbardziej aktualne wiadomości dotyczące funkcjonowania systemu szkieletowego w szczególności kręgosłupa, możliwości zapobiegania wadom postawy oraz dostosowania wiadomości i ćwiczeń do możliwości i potrzeb ucznia, innowacja będzie realizowana w sali fitness, siłowni i w zależności od potrzeb  na hali sportowej- innowacja zakłada wprowadzenie form graficznych i multimedialnych propagujących wiedzę w zakresie objętym innowacją.

 

III. Cele innowacji

Cel główny:

 • głównym celem innowacji jest podniesienie stanu wiedzy uczniów o związkach zdrowego kręgosłupa z funkcjonowaniem organizmu jako całości i wypracowanie gotowości do systematycznego podejmowania aktywności fizycznej i umiejętności korygowania postawy w ramach kontroli i samokontroli,
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem roli zdrowego kręgosłupa w systemie jakim jest ludzkie ciało, a także pogłębienie wiedzy na temat znaczenia motoryki dla odporności wydolności organizmu,
 • zapoznanie z problematyką wad postawy, przyczynami tych wad i możliwością ich zapobiegania.

 Cele szczegółowe:

 • kształtowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów,
 • rozpowszechnianie ćwiczeń różnego typu, w tym w oparciu o nowoczesne formy aktywności fizycznej, mających na celu wzmocnienie szczególnie mięśni podtrzymujących kręgosłup,
 • wdrożenie prawidłowych nawyków motorycznych w szkole i w domu,
 • wzmocnienie współpracy między uczniami, poczucia własnej wartości i kultury osobistej,
 • poprawa siły mięśniowej i postawy ciała.

IV. Metody i formy:

 • metoda praktycznego działania(ćwiczenia),słowne(pogadanki, wykłady),
 • oglądowe(pokaz, obserwacja).

V. Tematy innowacji:

 • ćwiczenia kształtujące postawę ciała, poszczególne zdolności motoryczne i zwiększające zakresy ruchu we wszystkich stawach,
 • różne techniki ćwiczeń:
 • pilates: wzmocnienie mięśni całego ciała, w szczególności mięśni głębokich grzbietu,
 • joga: niwelowanie dolegliwości bólowych ,antystresowe i relaksujące stosowanie pozycji asan na kręgosłup,
 • stretching: zajęcia skoncentrowane na rozciąganie tylnej i przedniej taśmy anatomicznej ciała,
 • wykonywanie ćwiczeń z hantlami, gumami, ciężarkami, piłkami na siłowni, praca na maszynach siłowych,
 • wykłady na temat wad postawy, przyjmowania neutralnej postawy ciała, prawidłowego stania i chodzenia,
 • programy mobilizacyjne:
 • dolna część pleców i tułów,
 • klatka piersiowa i przednia część barków,
 • górna część pleców, mięsień czworoboczny i łopatka,
 • głowa,
 • szyja,
 • staw skokowy,
 • stopa, palce stóp.

VI. Spodziewane efekty:

Celem wprowadzenia innowacji jest wdrożenie prawidłowych nawyków ruchowych i podniesienie świadomości uczniów. Uczniowie biorąc udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, zdobędą wiedzę i podniosą swoją sprawność. Efektem wprowadzenia innowacji będzie indywidualna kontynuacja systematycznego uprawiania wybranej formy ruchowej jako przeciwdziałanie wadom kręgosłupa.

VII. Ewaluacja:

 • dokumentacja: dziennik zajęć (tematyka zajęć ,frekwencja uczniów),porównanie wyników testu mobilności ruchomości w stawach w październiku i czerwcu, ankieta dla uczniów,
 • obserwacje uczniów w czasie zajęć,
 • samoocena realizacji innowacji przez nauczyciela.