nnowacja pedagogiczna w nauczaniu przedmiotu język angielski na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej

 

Nazwa Szkoły: IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.

 

Temat: „Burning issues: debata oksfordzka jako forma kulturalnej mediacji”.

 

Przedmiot: język angielski

Rodzaj innowacji: metodyczna

Autor innowacji: mgr Jolanta Schmidt, mgr Kinga Paulewicz-Sopala,

mgr Iwona Szymańska mgr Elżbieta Smenda - nauczyciele języka angielskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach

 

Czas realizacji: rok szkolny 2020/2021

 

Data wprowadzenia: 02.09.2020 r.

Data zakończenia: 20.06.2021 r.

Adresat programu: uczniowie wybranych klas IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach realizujący język angielski w zakresie rozszerzonym.

 

Rozmiar czasowy i przestrzenny:

Czas realizacji innowacji obejmuje pierwszy i drugi semestr roku szkolnego 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej, przewidziano na nie 3 godziny lekcyjnych w ciągu każdego semestru, pozostały czas zostanie rozdzielony na dodatkowe konsultacje z nauczycielem w miarę potrzeb i samodzielną pracę uczniów poza lekcjami.

 

 

 

Miejsce realizacji: IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach

 

 

 

Zakres innowacji

Adresatem innowacji są uczniowie wybranych klas IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach realizujący język angielski w zakresie rozszerzonym.

Niniejsza innowacja ma na celu rozwijanie kompetencji językowych, ćwiczenie sprawności komunikacyjnych, rozwijanie umiejętności argumentowania, kształtowania postawy tolerancyjnej dla odmiennych poglądów, wypracowanie umiejętności współpracy i współdziałania w grupie z wykorzystaniem Internetu, komunikatorów, portali społecznościowych, programów komputerowych i innych nowoczesnych technologii.

Ma ona zachęcać i motywować uczniów do kreatywności, odkrywania własnych talentów i podejmowania twórczych działań oraz do kształtowania umiejętności swobodnego posługiwania się językiem angielskim.

 

Motywacja innowacji

 

Niniejsza innowacja jest naszą odpowiedzią na potrzeby współczesnego świata, który wymaga od młodych ludzi umiejętności argumentowania, obrony własnego punktu widzenia, biegłego porozumiewania się w języku angielskim na różnorodne temat, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla IV i po reformie edukacji III etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole ponadpodstawowej zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje możliwości swobodnej wypowiedzi na tematy będące przedmiotem ich zainteresowania, w bezpiecznym środowisku, w sytuacji w której bardziej liczy się umiejętność trafnej i kulturalnej argumentacji niż sama opinia . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba przełamywania barier językowych, a także nauczenie młodych ludzi umiejętności debatowania w oparciu o kulturalne zasady propagowane przez debaty oksfordzkie.

 

 

Założenia ogólne:

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

- wykorzystanie tematyki zaproponowanej przez uczniów

- wdrożenie do debaty oksfordzkiej omówienie zasad, roli marszałka i poszczególnych mówców

 

Cele ogólne:

 

- rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego,

- likwidacja barier komunikacyjnych,

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie, uświadomienie uczniom mocnych i słabych stron,

- wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i doskonalenia własnych metod uczenia się,

- rozwijanie umiejętności argumentowania i obrony własnego zdania,

- rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności twórczego myślenia,

- rozwijanie umiejętności TIK i kształtowanie postaw, wymaganych w świecie dorosłych.

 

Cele szczegółowe:

 

- rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu posługując się językiem angielskim,

- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz współpracy w zespole,

- kształtowanie wartościowych cech charakteru ucznia, takich jak: inicjatywa, samodzielność, tolerancja wobec poglądów innych,

- rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości,

 

Tematyka zajęć:

We wrześniu zostanie utworzony bank tematów debat. Tematyka będzie zaproponowana przez uczniów klas biorących udział w innowacji.

 

 

 

Harmonogram działań:

 

Program innowacji pedagogicznej pt. Burning issues: debata oksfordzka jako forma kulturalnej mediacji”- innowacja pedagogiczna z języka angielskiego będzie realizowany podczas standardowych zajęć lekcyjnych z języka angielskiego w wymiarze około trzech godzin w semestrze oraz na zajęciach dodatkowych, w wybranych klasach realizujących przedmiot w zakresie rozszerzonym.

 

Metody realizacji :

 

- praca metodą burzy mózgów,

- produktem finalnym będą debaty oksfordzkie w języku angielskim.

 

Formy pracy:

 

- praca indywidualna,

- praca w grupie,

- praca w zespole

 

W trakcie zajęć autorki programu innowacji pedagogicznej zwrócą szczególną uwagę na:

- odpowiednią atmosferę na zajęciach, sprzyjającą przełamywaniu barier językowych,

- motywowanie uczniów do dalszej pracy i czynnego udziału w zajęciach,

- dobieranie tematów wymagających kreatywnego myślenia i argumentowania.

 

Oczekiwane efekty:

 • przyrost umiejętności językowych

 • rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego

 • likwidacja barier komunikacyjnych,

 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,

 • uświadomienie uczniom mocnych i słabych stron,

 • wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy i doskonalenia własnych metod uczenia się,

 • rozwijanie wyobraźni ucznia i umiejętności twórczego myślenia i argumentowania,

 • rozwijanie umiejętności TIK i kształtowanie postaw, wymaganych w świecie dorosłych

 • zaangażowanie uczniów w twórcze zdobywanie wiedzy i kształtowanie nowych umiejętności

 • podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wzbogacenie metod dydaktycznych.

 

 

Środki, materiały, sprzęt:

 

 • dostęp do komputera wyposażonego w mikrofon i kamerę.

 

Ewaluacja:

Autorki programu innowacji, a jednocześnie osoby wdrażające ten program dokonają ewaluacji programu aby:

- ocenić jego przydatność, skuteczność i atrakcyjność,

- wyciągnąć wnioski do dalszych działań służące doskonaleniu tych działań.

 

Sposoby ewaluacji przyjęte przez autorki;

- kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej dla uczniów ( załącznik nr 1 )

- obserwacja zaangażowania uczniów.

 

Źródła:

 

dostępne publikacje z zakresu wiedzy o debatach oksfordzkich oraz wybranych przez uczniów zagadnień.