„RAZEM DLA KLIMATU” 

 

NAZWA SZKOŁY: IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach. 

AUTOR: Anna Komoniewska, Katarzyna Ziemiec 

TEMAT: „Razem dla klimatu” 

PRZEDMIOT: geografia, język niemiecki 

RODZAJ INNOWACJI: organizacyjno-metodyczna 

 • innowacyjność metodyczna polega na: 
 • wykorzystaniu metody jaką jest nauka przez działanie; 
 • zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych, w tym praca na platformie Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
 • włączeniu do współpracy ekspertów i organizacje zajmujące się zmianami klimatu (jako konsultantów, prelegentów, recenzentów). 
 • innowacyjność organizacyjna polega na: 
 • dostosowaniu czasu realizacji zajęć edukacyjnych do zróżnicowanego natężenia prac związanych z realizacją projektu różnych okresach roku szkolnego. 

 

DATA WPROWADZENIA: 01 września 2021r. 

DATA ZAKOŃCZENIA: 15 czerwca 2022r. 

 

 1. WSTĘP I UZASADNIENIE 

Zmiana klimatu to obecnie największe wyzwanie, przed jakim stoi ludzkość. Wielu naukowców uznaje wręcz, że jest to największe wyzwanie w historii naszego gatunku, podkreślając, że jeśli nie podejmiemy działań na rzecz ochrony klimatu, życie, jakie znamy, nie będzie możliwe na naszej planecie już za kilkadziesiąt lat. 

Jednakże skutki zmiany klimatu widoczne są już dzisiaj na całym świecie. Susze, pożary wielkich terenów na północy globu, podnoszenie się poziomu wód w oceanach i morzach, przy równoczesnym ich zakwaszeniu, silniejsze huragany i tajfuny, podnoszące się temperatury prowadzące do tego, że pewne części naszej planety już wkrótce nie będą mogły być zamieszkiwane przez człowieka - to dzieje się już teraz i ma wpływ na życie wielu milionów osób. Również w naszym kraju widzimy efekty globalnego ocieplenia: pustynnienie, coraz gwałtowniejsze burze, zimy pozbawione śniegu. Czekają nas coraz bardziej upalne lata, które będą stanowić zagrożenie dla dzieci, osób starszych i tych, które mają problemy z krążeniem. 

Skutki zmiany klimatu prowadzą również do innych zjawisk, takich jak masowe migracje z terenów, na których przeżycie stało się w praktyce niemożliwe lub znacznie utrudnione. Ze względu na to, że państwa zmuszone są do przeznaczania coraz większych kwot na adaptację do zmiany klimatu i naprawianie szkód powstałych w wyniku jej skutków, odpowiedź na pozostałe wyzwania, takie jak dostęp do edukacji czy zdrowia, zostaje przesuniętych na dalszy plan. Zmiana klimatu ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzi do dalszego pogłębiania nierówności społeczno-ekonomicznych na świecie i w ramach państw. 

Innowacja naszego autorstwa jest kontynuacją innowacji z roku szkolnego 2020/2021. Okres nauki zdalnej, wywołanej pandemią COVID-19 sprawił, że nie wszystkie zaplanowane przez nas cele zostały w pełni zrealizowane. Równocześnie obserwujemy duże zainteresowanie młodzieży tematem ekologii, w efekcie czego planujemy kontynuować zaplanowane działania. 

 

 1. MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI 

Zmiana klimatu to temat, który coraz częściej pojawia się w środkach masowego przekazu i mediach społecznościowych, które są głównym źródłem informacji dla młodych ludzi. Przekazy o zmianie klimatu, które do nas docierają, są jednak w wielu przypadkach ze sobą sprzeczne, coraz częściej jesteśmy również narażeni na treści dezinformacyjne. Powoduje to brak zrozumienia tematu i działań, jakie możemy podejmować, aby chronić naszą planetę. Z drugiej strony, coraz częściej jesteśmy odbiorcami przekazów katastroficznych, które mogą prowadzić do depresji klimatycznej i demotywacji. 

Umiejętność rozpoznania rzetelnych informacji na temat zmiany klimatu, jej przyczyn i skutków na poziomach lokalnym i globalnym, jest niezbędna, abyśmy mogli zrozumieć złożoność tego zjawiska. Ważne jest też umiejętne operowanie językiem i tworzenie komunikatów o zmianie klimatu w taki sposób, aby nie zniechęcać, a raczej motywować do podejmowania działań w celu stworzenia odpowiedzialnych klimatycznie społeczności. 

Główną przyczyną wprowadzenia innowacji jest rozbudzenie zainteresowań ucznia naukami geograficznymi ( meteorologia, klimatologia, synoptyka), rozwijanie samodzielności i twórczego myślenia  do rozwiązywania problemów oraz doskonalenie umiejętności językowych. Wprowadzenie innowacji pozwoli dodatkowo zagospodarować czas pozalekcyjny ucznia i pobudzić go do twórczego myślenia i działania. 

 

3. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

Planujemy założyć z młodzieżą redakcję szkolną poruszająca temat zmian klimatu i przeprowadzić razem projekt młodzieżowy, który uświadomi uczniom i uczennicom, że są aktywnymi obywatelami i obywatelkami i wspólnie mogą przyczynić się do pozytywnych zmian na gruncie lokalnym i globalnym. Nasze działania będziemy zachęcać uczniów  i uczennice do tworzenia własnych projektów i materiałów dziennikarskich na poziomie swoich społeczności oraz tłumaczenia wybranych tekstów na język niemiecki. Będziemy wspierać młodych w tym procesie i pomagać w promocji ich osiągnięć. 

 

4. ADRESACI 

Uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. generała Stanisława Maczka w Katowicach z różnych oddziałów. 

 

5. MIEJSCE REALIZACJI 

IV Liceum Ogólnokształcące im. generała Stanisława Maczka w Katowicach. 

 

6. ROZMIARY CZASOWE

Rok szkolny 2021_2022. 

 

7. CELE INNOWACJI 

CEL GŁÓWNY: Budowanie świadomych klimatycznie społeczności, które znają zarówno realne zagrożenia związane ze zmianą klimatu, jak i możliwości działania na rzecz jego ochrony. Rozbudzenie zainteresowań ucznia przedmiotami przyrodniczymi oraz doskonalenie umiejętności językowych. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 • rozwijanie samodzielności, twórczego myślenia do rozwiązywania problemów. 
 • zrozumienie globalnych współzależności i konsekwencji zmiany klimatu w różnych kontekstach ekonomiczno-społecznych i geograficznych ma stanowić motywację do podejmowania działań skierowanych na ochronę naszej planety, w oparciu o takie wartości jak: solidarność, równość i sprawiedliwość; 
 •  rozwój i doskonalenie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z zakresu geografii; 
 • doskonalenie umiejętności językowych- redagowanie informacji w języku niemieckim, 
 • formułowanie hipotez i problemów badawczych wykonywanych doświadczeń; 
 • dokumentowanie prowadzonych obserwacji i dokonywanie prezentacji wyników swojej pracy; 
 • twórcze rozwiązywanie problemów; 
 • popularyzacja wiedzy ekologicznej na terenie szkoły; 
 • efektywna współpraca w grupie; 
 • umiejętność prezentowania efektów pracy zespołowej. 

 

8. SPOSOBY REALIZACJI  

Niniejsza innowacja będzie odbywać się na zajęciach dodatkowych. Poprzez warsztaty, webinaria, spotkania z ekspertami  będziemy wspierać powstawanie i pracę redakcji szkolnej, działalność młodych dziennikarzy na rzecz zrównoważonego rozwoju, uczyć o tym, jak skutecznie mówić o zmianie klimatu w duchu etyki i rzetelności dziennikarskiej. Ponadto, uczniowie redagujący gazetkę będą realizować program 1Planet4All realizowany we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, analizować materiały edukacyjne dostarczane w postaci newsletterów. Praca redakcji będzie polegała na analizie pojawiających się komunikatów medialnych i tworzeniu własnych treści, dzięki czemu redakcje będą walczyć z dezinformacją i przekazywać swoim społecznościom (szkolnej, lokalnej, internetowej) rzetelne informacje na temat zmiany klimatu. Planujemy zachęcać uczniów do tłumaczenia części tekstów na język niemiecki. Zadaniem redakcji będzie również przygotowanie w ciągu Tygodnia Edukacji Globalnej (listopad 2021r.)  gali, podczas której przedstawią społeczności szkolnej lub/i lokalnej rezultaty swojej dotychczasowej pracy i spotkają się z osobami, które mogą ich wesprzeć w dalszych działaniach. 

Rezultatem końcowym będzie materiał dziennikarski, który będzie częścią ogólnopolskiego działania młodzieży i zostanie włączony do publikacji CEO. 

Nauczyciele będą wspierać uczniów na każdym etapie realizacji innowacji, motywować i inspirować do działania, tworzyć warunki, które sprzyjają samodzielnej i twórczej pracy uczniów. 

Nauczyciele nie ingerują bezpośrednio w działania uczniów, ale czuwają nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań. 

9. METODY I FORMY 

Metody pracy będą dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, oparte na aktywnym działaniu umożliwiającym zaspokojenie ciekawości i osiąganie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny i twórczy sposób. Innowacja będzie realizowana poprzez różne formy pracy: 

 • indywidualna
 • grupowa
 • zbiorowa

10TEMATYKA ZAJĘĆ 

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego. Działania przedstawione w harmonogramie planujemy zrealizować przez ok. 20 godzin. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

 

l.p. 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ REALIZACJI 

1. 

Omówienie zadań redakcji. Rozwiązywanie zadań problemowych z zakresu meteorologii i klimatologii. 

2 razy w semestrze 

2. 

Analiza materiałów CEO, artykułów, literatury poświęconej zmianom klimatu. 

4 razy w semestrze 

3. 

Tłumaczenie wybranych tekstów na język niemiecki. 

2 razy w semestrze 

4. 

Spotkania z ekspertami, klimatologami, ekologami. 

1 raz w semestrze 

5. 

Konkursy przedmiotowe. 

2 razy w roku szkolnym 

6. 

Obchody Tygodnia Edukacji Globalnej 

listopad 2021 

7. 

Dokumentowanie podjętych działań: 

 • artykuły
 • prezentacje
 • zdjęcia
 • albumy
 • filmy
 • pomoce dydaktyczne

Przez cały czas trwania innowacji 

 

 

11. SPODZIEWANE EFEKTY  (KORZYŚCI WDROŻENIA INNOWACJI) 

Dla uczniów: 

 • nabycie umiejętności praktycznego zdobywania wiedzy z przedmiotów przyrodniczych , 
 • doskonalenie umiejętności językowych, 
 • poszerzenie uzdolnień, rozwój zainteresowań; 
 • kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi; 
 • lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego; 
 • większa samodzielność, odpowiedzialność za pracę własną i grupową; 

dla nauczycieli: 

 • wzbogacenie własnego warsztatu pracy; 
 • satysfakcja i zadowolenie z pracy uczniów; 
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; 

dla szkoły: 

 • podnoszenie jakości pracy szkoły; 
 • rozpowszechnianie podjętych działań - publikacja materiałów na stronie internetowej szkoły. 

 

12. EWALUACJA 

Ewaluacja innowacji odbywać się będzie: 

 • na bieżąco, 
 • całościowa na zakończenie realizacji innowacji. 

Bieżąca ewaluacja będzie polegać na: 

 • obserwacji zachowania uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, na których realizowana będzie innowacja; 
 • analizie pracy uczniów ; 

Ewaluacja całościowa uwzględni 

 • ankietę skierowaną do uczniów, dotyczącą przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności, 
 • roczną kartę samooceny pracy ucznia. 
 • artykuł do publikacji na stronie internetowej szkoły, 

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły. 

 

 

 

Katarzyna Ziemiec 

Anna Komoniewska