Autorzy: Grażyna Żogała oraz Małgorzata Schneider , Grzegorz Żogała, Katarzyna Kłosowska

Temat:  „Dbam o zdrowie”

Przedmiot: Wychowanie fizyczne, zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia z wychowawcą, biologia

Rodzaj innowacji:  programowo- organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: Od 01 września 2020

 

Data zakończenia: Koniec roku szkolnego 2021/2022

Zakres innowacji:  Adresatami innowacji są wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Czas realizacji innowacji to  rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022

z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

 

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach planowanych imprez, a także jako element lekcji wychowania fizycznego, godzin z wychowawcą, lekcji biologii oraz zajęć dodatkowych i spotkań indywidualnych.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei dbałości o zdrowie z wykorzystaniem wszelkiej dostępnej formy motywującej do działań prozdrowotnych.

 

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja „Dbam o zdrowie”  jest odpowiedzią na narastające problemy związane z chorobami cywilizacyjnym, brakiem ruchu i niską świadomością profilaktyki prozdrowotnej, a także  potrzebą dbałości o zdrowie psychiczne. Jest wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej  z wychowania fizycznego i biologii, w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły i planie pracy pedagoga szkolnego.

 

1.  Założenia ogólne

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:

 • wykorzystanie możliwości działań profilaktycznych na lekcjach wychowawczych, wychowania fizycznego, lekcjach biologii dotyczących budowy i funkcjonowania ciała ludzkiego, imprezach sportowych, warsztatach i rozmowach indywidualnych,
 • zapoznanie z możliwością aktywnego - zdrowego trybu życia
 • wdrożenie pracy metodąproblemową, projektu, prezentacji, aktywizacji poprzez ćwiczenia, pogadanki

2. Cele innowacji

 

Cel główny:

Wzbudzenie wśród młodzieży świadomości jak ważne jest zdrowie fizyczne i psychiczne i jak je pielęgnować.

 

Cele szczegółowe:

Sfera świadomości-  profilaktyka prozdrowotna, odpowiednie odżywianie, wiedza na temat zaburzeń odżywiania, badania kontrolne-wczesne reagowanie, rozpoznawanie i nie lekceważenie symptomów chorobowych, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, integracja z osobami niepełnosprawnymi /Grażyna Żogała i Katarzyna Kłosowska/

 

Sfera psychiczna-  zdrowie psychiczne, radzenie sobie ze stresem, walka z nałogami rujnującymi zdrowie, empatia i pomoc innym, uwrażliwienie na problemy niepełnosprawnych Małgorzata Schneider/

 

Sfera fizyczna-  aktywność fizyczna w szkole i po zajęciach jako wzmacnianie sprawności  i zdrowia,

higieniczny tryb życia, wady postawy przeciwdziałanie i korekcja, wyłanianie liderów –organizatorów życia sportowego szkoły,  mądre współzawodnictwo, zapoznanie z nowymi ciekawymi dyscyplinami sportu np. crosfit, yoga /Grzegorz Żogała/

 

3. Metody i formy

metodą  problemową, projektu, prezentacji, aktywizacji poprzez ćwiczenia, pogadanki indywidualne rozmowy

4. Tematyka zajęć

 

Sfera świadomości-profilaktyka :

 a)Organizacja Dnia Zdrowia:

-wykłady na tematy profilaktyki prozdrowotnej ( między innymi np.rak piersi i jąder)

-wpływ używek na organizm –badania smokolizerem, alko i narkogoglami.

- odnowa biologiczna( masaże).

b)Wirusowe Zapalenie Wątroby  i nowotwory skóry– prelekcje dla wszystkich klas pierwszych,  dla pozostałych krótkie przypominające  pogadanki w ramach lekcji wf

c) Prelekcje na temat zdrowych diet-w ramach lekcji wychowawczych dla wszystkich klas

d) Profilaktyka raka szyjki macicy –„Wybierz  życie pierwszy krok” prelekcje na lekcjach wf,

raka płuc –prezentacje na  lekcjach wychowawczych lub wf

d) Cukrzyca, choroby serca i otyłość jako efekt braku ruchu –prezentacje młodzieży

e)Organizacja spotkań z lekarzem  różnych specjalności ( w razie zainteresowania) indywidualne rozmowy na tematy zdrowia i tym podobne działania

f) Europejski Kodeks Walki z Rakiem- prezentacje w ramach lekcji wf lub wychowawczych

g)Zajęcia uświadamiające problemy niepełnosprawnych na lekcjach wf ( z piłką dla niewidomych)

i)Zajęcia integracyjne z młodzieżą niesłyszącą

j) Szczepienia – prelekcje w ramach lekcji wychowawczych

k)Pomoc dla Hospicjum Cordis – zbiórka darów (środki opatrunkowe, higieny, kosmetyki itp.)

l) Organizacja konkursu na plakat o zdrowiu

m) W ramach lekcji biologii: przeprowadzenie projektu w klasach trzecich: „Czy wiesz co jesz – chemia zawarta w żywności”

n) Akcje informacyjne w gablotce koło sali 23 oraz podczas lekcji biologii, związane z profilaktyką zachorowań na grypę i boreliozę,  świadomością zagrożeń związanych z życiem w smogu, profilaktyką zachorowań na nowotwory – akcja „Oko w oko z rakiem”,

o) Organizacja akcji „Komórkomania”, we współpracy z fundacją DKMS – rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych krwi

Sfera psychiczna:

Walka z nałogami-Dzień rzucania palenia, rozmowy indywidualne

Pomoc potrzebującym – empatia -  wizyty w szpitalu, hospicjum

Zajęcia na temat bulimii i anoreksji

Warsztaty dla młodzieży: „Self reg”- czyli jak sobie radzić ze stresem

Zajęcia na lekcjach wychowawczych w ramach projektu:  „Ars czyli jak dbać o miłość”

Tworzenie grupy wsparcia

Wsparcie osobom niepełnosprawnym- akcja parkingowa „Miejskiej Dżungli”,

Poznanie problemów i nie tylko-spotkanie z osobą niepełnosprawną

Sfera fizyczna-aktywizacja:

Organizacja imprez sportowych na terenie szkoły np.

Szkolny Walentynkowy Turniej Siatkarski (pary mieszane)

Dzień Zdrowia-turniej  (siatkarskie czwórki)

Dzień Sportu-turnieje i pokazy np. capoeira

-mecze sparingowe z innymi szkołami

- wyłonienie i przygotowanie liderów aktywności fizycznej pomagających w przygotowaniu imprez i rozgrywek

-przypominane o ważności dla zdrowia higieny  osobistej (podczas lekcji wf)

-udział w rozgrywkach i imprezach pozaszkolnych –godne reprezentowanie szkoły, zasady fair play i kibicowania

-Zajęcia uświadamiające problemy niepełnosprawnych na lekcjach wf ( z piłką dla niewidomych)

 

5. Spodziewane efekty  (korzyści wdrożenia innowacji)

 • Rozwój świadomości jak ważnej jest zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Zaangażowanie w działania profilaktyczne i aktywność ruchową
 • Ukierunkowanie na dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne oraz higieniczny tryb życia
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez współpracę z Uniwersytetem Medycznym, Hospicjum Cordis, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, z fundacją DKMS, Domem Dziecka, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną ,Radą Rodziców, ,innymi szkołami
 • Rozwój aktywności fizycznej młodzieży
 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów z wychowania fizycznego i biologii
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i ogólnopolskim
 • Aktywizowanie młodzieży - wykorzystanie techniki pracy metodą projektu („Czy wiesz co jesz – chemia zawarta w żywności”)
 • Wzbudzanie wrażliwości i odpowiedzialności za zdrowie własne i innych - wspólne organizowanie akcji o zasięgu lokalnym: nawiązanie współpracy z fundacją DKMS, przeszkolenie wolontariuszy, cykliczne organizowanie akcji „Komórkomania”, podczas których rejestrowani są potencjalni dawcy szpiku kostnego i komórek macierzystych krwi

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż przygotowują prezentacje i prelekcje współorganizują imprezy.
 • Mają możliwość zapoznania się z profilaktyką zdrowotną.
 • Uczą się dbałości o zdrowie swoje i innych, empatii i pomocy potrzebującym, współpracy i rywalizacji, wzmacniania własnej wartości poprzez bycia potrzebnym innym

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje możliwości pobudzania do działań procentujących samoświadomością jak dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne
 • Jest inicjatorem, kreatorem aktywności ruchowej i profilaktyki zdrowia psychicznego

6. Ewaluacja

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 -  ankietę dotyczącą  podjętych działań profilaktycznych

 -  rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

 -  rozmowy z rodzicami.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.