Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Maczka informuje, że Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” z siedzibą w Katowicach przy ul. PCK 1 jest zakładem, który udziela naszym uczniom świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego, finansowanych ze środków publicznych. Wyżej wymieniony Zakład zapewnia świadczenia ogólnostomatologiczne dla młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne do ukończenia 19. roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymaga zgody rodziców, w związku z tym rodzic jest zobowiązany do złożenia zgody w sekretariacie szkoły (Wzór do pobrania na stronie szkoły w Strefie Ucznia i Rodzica w zakładce Wzory druków). Harmonogram w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych uzgadnia w formie pisemnej dyrektor w porozumieniu z Zakładem świadczącym usługi. Świadczenia ogólnostomatologiczne przeprowadzane są nieodpłatnie w godzinach pozalekcyjnych w obecności Rodzica, w terminie indywidualnie ustalonym z Przychodnią, na podstawie wskazań lekarskich (kartoteki ucznia) przekazanych w trakcie wizyty profilaktycznej.

Świadczenia stomatologiczne wykonywane będą w gabinetach zlokalizowanych w:

 

  1. Przychodnia nr 3, ul. PCK 1 w Katowicach   tel. 32 259 51 45
  2. Przychodnia nr 13, ul. Ordona 3 w Katowicach   tel. 32 259 94 91


Wizytę umawia Rodzic lub pełnoletni Uczeń telefonicznie na daną godzinę.

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" w Katowicach, ul. PCK 1 w związku z realizacją zapisów porozumienia na udzielenie świadczeń zdrowotnych będzie Administratorem Danych Osobowych przekazanych mu przez Szkołę.

Powyższy podmiot powinien spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 12 kwietna 2019 r. „o opiece zdrowotnej nad uczniami” opieka stomatologiczna w zakresie świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia oraz świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia udzielane w dentobusie wymaga zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów uzyskanej przez Świadczeniodawcę każdorazowo przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.