Dnia 28 maja 2012 roku, przedstawiciele naszej społeczności uczniowskiej wraz z nauczycielami udali się na uroczyste podpisanie trójstronnego porozumienia między miastem Katowice, IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach oraz Uniwersytetem Śląskim. Gospodarzem całej gali był Uniwersytet, zawarta zaś umowa otwiera przed nami wiele nowych dróg.

 

Zasady współpracy:

 1. „STWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU WSZYSTKIM UCZNIOM SZKOŁY ORAZ MOTYWOWANIE ICH DO POGŁĘBIANIA SWOJEJ WIEDZY I ZAINTERESOWAŃ”.
  Planowane działania:
  • Każda klasa ma swojego wychowawcę z ramienia szkoły oraz wychowawcę – opiekuna, pracownika naukowego, który również jest wychowawcą w ramach opieki merytorycznej. Taką opiekę sprawuje pracownik tego wydziału, z którego klasa realizuje rozszerzony zakres materiału.
  • Każdy uczeń Liceum Uniwersytetu Śląskiego posiada indeks. Uczeń jest zobligowany do uczestnictwa, np. dwa razy w tygodniu w zajęciach na wydziale, z którego realizuje rozszerzenie oraz jednych zajęć dodatkowo raz w miesiącu na wybranym przez siebie wydziale. Udział jest potwierdzony w indeksie i ma wpływ na ocenę semestralną ucznia.
  • Organizowane są spotkania nauczycieli IV LO z pracownikami UŚ w celu wymiany doświadczeń w pracy z uczniem oraz pogłębienia wiedzy i poznawania nowych metod pracy oraz przede wszystkim stworzenia wspólnego programu nauczania, na bazie którego prowadzone będą zajęcia w Liceum Uniwersytetu Śląskiego. Opracowywane są wspólne dodatkowe zadania sprawdzające znajomość danego zagadnienia.
  • W związku ze specyfiką języka naukowego uczelni nauczyciel IV LO jest do dyspozycji pracownika uczelni w czasie zajęć, gdyby sytuacja wymagała pomocy uczniom w zrozumieniu przekazu. Prowadzenie lekcji przez opiekuna z ramienia UŚ może być zakończone kartkówką sprawdzającą stopień zrozumienia tematu.
  • Uczniowie mają możliwość udziału w pracach uczelnianych kół naukowych, np. w dziedzinach prawa, politologii, historii, analizy działa literackiego, różnych dziedzin kulturoznawstwa w zależności od tego, jakie rozszerzenie uczeń realizuje.
  • Stworzone są możliwości uczestnictwa wszystkich uczniów w zajęciach na UŚ zgodnie z ich uzdolnieniami i predyspozycjami, w tym:
  • o w ćwiczeniach laboratoryjnych z biologii, fizyki i chemii, np. z biochemii, fizjologii roślin, botaniki, chemii doświadczalnej czy fizyki jądrowej;
  • o w wykładach, sesjach popularno-naukowych, wystawach;
  • o zajęciach terenowych oraz warsztatach ekologicznych dotyczących problematyki ochrony środowiska i ochrony gatunków ginących;
  • o współpracy ze studentami działającymi w kołach naukowych, dotyczącej dzielenia się wiedzą na temat najnowszych osiągnięć w różnych dyscyplinach naukowych;
  • o w zajęciach młodzieży w laboratorium językowym (zajęcia z fonetyki, translacji), udział młodzieży w wykładach z kultury krajów obcojęzycznych, zajęcia z nativ speakerami, udział młodzieży w zajęciach z literatury obcojęzycznej (zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach), zajęcia z doskonalenia umiejętności pisania dłuższych form wypowiedzi;
  • o korzystanie naszych uczniów z wybranych wykładów monograficznych przeprowadzanych na rożnych wydziałach;
  • o udział młodzieży w zajęciach sportowych, wykorzystanie bazy sportowej UŚ.
  • Uczniowie oraz nauczyciele mają nieograniczony dostęp do księgozbioru Biblioteki UŚ.
  • Uczniowie mogą korzystać z Centrum Kształcenia na Odległość i platformy MOODLE wspomagających nauczanie w szkole.
  • Uczniowie Liceum Uniwersytetu Śląskiego mają pierwszeństwo udziału w kursach przygotowawczych do matury.
  • Szkoła wydaje własną gazetkę szkolną „Drobnym Maczkiem” i młodzież licealna - redaktorzy - mają możliwość zaproszenia studentów do współredagowania gazetki oraz angażowania się we współredagowanie publikacji uczelni. Artykuły uczniów liceum będą zamieszczane w publikacjach uczelnianych takich, jak „Gazeta Uniwersytecka”, „Gazeta Manko”.
  • Uczniowie mają możliwość współpracy ze studentami przygotowując programy przy uniwersyteckiej telewizji TV UŚ, Radiu Egida, kontaktu z uniwersyteckimi mediami.
  • Pracownicy naukowi oraz studenci biorą udział w pracach kół zainteresowań w IV LO.
  • Istnieje możliwość organizowania na terenie IV LO sesji naukowych: 
  • o Wieczór Naukowców, Noc Filmowa oraz Noc Naukowców.
  • Najzdolniejsi studenci, zaakceptowani przez nauczycieli akademickich, będą zaproszeni do przygotowania i współprowadzenia zajęć w liceum (poza obowiązkowymi praktykami studenckimi).
  • Pracownicy UŚ będą prowadzić dla uczniów zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego.
 2. "STWORZENIE NAJBARDZIEJ UZDOLNIONYM UCZNIOM MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ICH ZAINTERESOWAŃ NAUKOWYCH”.
  Planowane działania:
  • Wspólne odnajdywanie i obserwowanie uczniów o wybitnych zdolnościach; nauczycielowi z opiekunem naukowym będzie łatwiej!
  • Uczeń o wybitnych zdolnościach będzie zobligowany do uczestniczenia w zajęciach w proporcji, np.: w 65% w szkole, a w 35% na uczelni. Za zgodą dyrektora szkoły może realizować z danego przedmiotu indywidualny tok nauki.
  • Każdego roku najlepszy uczeń będzie otrzymywać nagrodę np. Rektora UŚ.
  • Wyróżniający się uczniowie będą mieli możliwość indywidualnego kontaktu z pracownikiem naukowym tzw. tutoring, dzięki czemu najwybitniejsi będą czuć się docenieni, będą mieli lepszy kontakt z wykładowcami.
  • Na terenie Szkoły planowana jest organizacja od przyszłego roku, w okresie ferii zimowych, tygodniowych obozów naukowych przygotowujących do matury. Istnieje możliwość współuczestnictwa pracowników UŚ w planowanych obozach naukowych.
  • Stworzona będzie dla olimpijczyków tzw. Kuźnia Olimpijczyków, w której młodzież ukierunkowana będzie przygotowywana do olimpiady z danego przedmiotu.
  • Pracownicy naukowi będą uczestniczyć w pracach jury konkursów organizowanych przez IV LO.
 3. „STWORZENIE MOŻLIWOŚCI DOSKONALENIA WARSZTATU PRZEDMIOTOWO-DYDAKTYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI”.
  • Szkoła proponuje indywidualne konsultacje nauczycieli z pracownikami naukowymi oraz udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych na terenie Uniwersytetu oraz organizacje szkoleń i warsztatów w szkole.
 4. „KREOWANIE I UTRWALANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU SZKOŁY, UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO ORAZ KATOWIC W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, REGIONALNEJ I KRAJOWEJ”.
  Planowane działania:
  • Szkoła będzie gościła pracowników UŚ na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz zobowiązuje się do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez Uniwersytet z pocztem sztandarowym.
  • Młodzież liceum będzie angażowana w przygotowanie imprez naukowych organizowanych przez UŚ.
  • Liceum przewiduje wprowadzenie pewnej formy wizualnego wyróżnienia uczniów liceum, jednak element wyróżniający powinien być połączony ze znakiem generała Stanisława Maczka (skrzydło husarskie, które jest obecnie logo szkoły).
  • W szkole będzie umieszczona tablica informująca o wszystkich działaniach Uniwersytetu, o wspólnych działaniach podejmowanych przez obie instytucje oraz tablica informująca, że szkoła jest liceum uniwersyteckim Uniwersytetu Śląskiego. Informacje zamieszczane będą na bieżąco na stronie WWW liceum i uniwersytetu oraz miasta.
  • Uczniowie klas drugich i trzecich będą mogli uczestniczyć w wycieczkach przedmiotowych, których celem będzie poznawanie bazy dydaktycznej różnych wydziałów.
  • Wzajemna promocja szkoły i uniwersytetu podczas wszystkich spotkań, uroczystości itp.