Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać (po zmianie kryterium dochodowego) 600 zł na osobę. Wnioski można pobrać ze strony internetowej (adres poniżej), a także ze strony szkoły. Należy złożyć również oświadczenie lub zaświadczenia o dochodach oraz wykazać dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  Dokumenty te należy składać u pedagoga szkolnego do 15 września 2021 roku.

 

 

https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html