W dniu 17 czerwca 2020 r. weszła w życie podjęta 28 maja 2020 r. na sesji Rady Miasta Katowice uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych „Prymus".
Co dotyczy uczniów naszej szkoły, o stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych, jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej wynika, że średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskana w ostatnim roku szkolnym wynosi nie mniej niż 5,15 w tym na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej, lub posiadają tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 2, w danym roku szkolnym, w którym uczeń ubiega się o stypendium.
Stypendium przyznaje się uczniom pobierającym naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia (czyli NIE trzeba być mieszkańcem Katowic, aby składać wniosek) 
Wnioski o przyznanie stypendiów w Miejskim Programie Stypendialnym dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych ,,Prymus” składają pełnoletni uczniowie lub rodzic (opiekun prawny) w biurze podawczym Urzędu Miasta Katowice (Punkt Podawczy Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 1, parter) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca w danym roku szkolnym.
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie
odpowiednich warunków ubiegania się o stypendium (np. kopię świadectwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem, co można uczynić w sekretariacie szkoły).