K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.01.2017, zmieniona z powodu:
  Zakończenie rekrutacji na stanowisko referenta administracyjnego.

  Referent administracyjny

  Dyrektor

  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
  40-165 Katowice, ul . Katowicka

  ogłasza nabór na stanowisko

  REFERENT ADMINISTRACYJNY

  (zatrudnienie od dnia 1 lutego 2017 r.)

  1. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 0,5 etatu              

   

  2. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

  1. Pobieranie  gotówki z kasy CUW lub banku oraz jej rozliczanie.
  2. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania
  3. Sporządzanie umów najmu oraz prowadzenie planów najmu.
  4. Wystawianie faktur za najem.
  5. Rozdział środków czystości i materiałów biurowych, prowadzenie ich ewidencji oraz przygotowanie zapotrzebowania.
  6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, w tym ewidencji udzielonych zamówień  w celach sprawozdawczych, realizowanie wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym szkoły poprzez przeprowadzenie analizy rynku (wypełnianie wniosków rozpoznania cenowego), przed zakupami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
  7. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
  8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądu budynku.
  9. Opisywanie faktur płatnych gotówką i przelewem.
  10. Zakup znaczków pocztowych i biletów oraz prowadzenie ewidencji i ich rozliczanie.
  11. Prowadzenie archiwum szkolnego (selekcjonowanie dokumentacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, bieżące przeglądanie dokumentacji archiwalnej, brakowanie jej zgodnie z przepisami oraz we współpracy z Archiwum Państwowym w Katowicach)
  12. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

  3. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

  • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane ekonomiczne/administracyjne) oraz posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku,

  4. WYMAGANIA

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • znajomość przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa oświatowego
  • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem pełnej  rachunkowości, podatków        i rozliczania płac.
  • znajomość obsługi MS Office (WORD, EXCEL) 
  • umiejętność logicznego myślenia i organizacji pracy własnej.
  • dyspozycyjność;

  Wymagania pożądane:

  • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
  • umiejętności analityczne i interpersonalne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • chęć pogłębiania wiedzy;
  • umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
  • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

  5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  • list motywacyjny;
  • życiorys – curriculum vitae;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • kserokopie świadectw pracy;
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwo
   popełnione umyślnie.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

  6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent administracyjny) w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach, 40-165 Katowice, ul Katowicka 54 w terminie do dnia  20 stycznia 2017 r.  do godz. 1500

  Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

  7. INNE INFORMACJE

  Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  Po upływie trzech miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

  W styczniu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen Stanisława Maczka w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

  mgr Katarzyna Ziemiec
  Dyrektor

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 04.01.2017
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 04.01.2017
  Dokument oglądany razy: 1148
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach