K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Dostęp do informacji publicznych

  Dostęp do Informacji Publicznej

  Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019, poz. 1429) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

  I.PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ przysługuje każdemu bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

  OGRANICZENIE DOSTĘPU
  Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

  • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2010 nr 182 poz. 1228 z późniejszymi zmianami),
  • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną,
  • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych,
  • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnicę szkoły,
  • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych;
  • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę.

  Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.

  III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO:

  1. Uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.
  2. Wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy).

  FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
  Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

  • ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym – Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP.

  2) udostępnianie:

  • w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),
  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,

  Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i obecności pracownika uprawnionego. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

  Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 22.10.2019
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 22.10.2019
  Dokument oglądany razy: 2042
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach