K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

  16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1446), która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

  Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, informację sektora publicznego stanowią wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez jednostki sektora publicznego (tj. np. dane prawne, meteorologiczne, finansowe, gospodarcze, statystyki, mapy cyfrowe) umożliwiające ich agregację i udostępnianie w postaci nowych produktów bądź usług (elektronicznych), a więc dających możliwość ponownego wykorzystania w usługach sektora prywatnego – bazy danych, systemy nawigacyjne, historyczne zestawienia statystyczne, prognozy, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, zdrowotne, gospodarcze, prawne, itp.

  Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

  Ustawa określa też ograniczenia w korzystaniu z prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wynikające m.in.:

  • z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
  • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
  • z przepisów innych ustaw;
  • z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany.

  Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).

   Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego 

  Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, ul. Katowicka 54 40-165 Katowice.
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

  Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat, 
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego. 

  Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej bezpośrednio w sekretariacie  IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, ul. Katowicka 54 40-165 Katowice.
  • pocztą na podany wyżej adres
  • e-mailem na adres: 4liceum@maczek.edu.pl

  Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

  W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

  Wniosek rozpatruje się nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku braku możliwości rozpatrzenia wniosku w powyższym terminie, możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia.

   Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:

  • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
  • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
  • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
  • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

  Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

  Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

  W przypadku otrzymania sprzeciwu IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

  Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego – IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

  Określa się następujące warunki dla ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

  1. Informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy szkoły IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława  Maczka w Katowicach.
  2. Należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji.
  3. Jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania.
  4. Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.
  5. Poinformowanie, iż organ zobowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego, nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

   

  Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

  Informacja sektora publicznego wytworzona w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. 

  Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

  W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

  Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

  W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

  Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, ze zm.) z tym, że:

  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi;
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 22.10.2019
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 22.10.2019
  Dokument oglądany razy: 2021
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach