K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - 2016

  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.

  Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zarządzenia nr 2747/2006 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice:

  Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach informuje, że odsprzeda lub przekaże w formie darowizny, zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego, będące jego własnością wg. poniższego zestawienia na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż miasto Katowice, publicznych szkół wyższych, instytucji kultury, uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej działających na rzecz młodzieży, osób prawnych prowadzących działalność charytatywną lub innych jednostek sektora finansów publicznych, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany w związku z realizacją ich zadań statutowych zgodnych z zadaniami miasta Katowice wg. niżej podanych zasad tj. - na podstawie złożonego wniosku w terminie do 14.12.2016 r. (realizacja zapotrzebowań nastąpi w kolejności ich wpływu).

  Podstawą dokonania darowizny jest wniosek kierowany do Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach oraz protokół odbioru. Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu darowano ten składnik majątku.

  Odsprzedaż majątku może nastąpić po zakończeniu realizacji wniosków o których mowa wyżej, na podstawie złożonych w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach do 15.12.2016 r. ofert cenowych w zamkniętych kopertach na wybrany składnik majątku:

  1. Komputer Intel Celeron (s.478) o numerze IV LO-III-11/130/14 - brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  2. Komputer Intel Celeron (s.478) o numerze IV LO-III-11/130/14 - brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  3. Komputer Intel Celeron (s.478) o numerze IV LO-III-11/130/14 - brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  4. Komputer Intel Celeron (s.478) o numerze IV LO-III-11/130/14 - brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  5. Komputer Intel Celeron (s.478) o numerze IV LO-III-11/130/14 - brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  6. Komputer Intel Celeron (s.478) o numerze IV LO-III-11/130/14 - brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  7. Komputer AMD SEMPRON (s.754) o numerze IV LO-11/154/16- brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  8. Komputer AMD SEMPRON (s.754) o numerze IV LO-11/154/16- brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  9. Komputer AMD SEMPRON (s.754) o numerze IV LO-11/154/16- brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  10. Komputer AMD SEMPRON (s.754) o numerze IV LO-11/154/16- brak dysku twardego i pamięci RAM, uszkodzona płyta główna.
  11. Urządzenie wielofunkcyjne HP DESK JET F4280 o numerze IV LO III-11/166/17 - uszkodzona głowica drukująca
  12. Monitor LG L1715S o numerze IV LO III-11/137/14 - uszkodzona płyta główna oraz inwerter

  Wartość rynkową ww składników majątku ruchomego określono na 0 zł, ponieważ stanowi sprzęt niesprawny, którego koszty naprawy zgodnie z posiadanymi ekspertyzami serwisu przewyższają jego wartość.

  Realizacja sprzedaży nastąpi dla tych oferentów, których cena za dane urządzenie będzie najwyższa w terminie do dnia 31.12.2016 r

  Wnioski i oferty prosimy przesyłać w wyżej podanym terminie na adres:

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
  Ul. Katowicka 54
  40-165 Katowice
  z dopiskiem: mienie zbędne i zużyte.

  Instytucja bądź osoby zainteresowana oględzinami w/w mienia winny tego dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

  Katowice, 29.11.2016r.

  Dyrektor
  IV Liceum Ogólnokształcącego
  im. Generała Stanisława Maczka
  w Katowicach
  mgr Katarzyna Ziemiec

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 22.05.2019
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 22.05.2019
  Dokument oglądany razy: 3186
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach