K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.06.2019, zmieniona z powodu:
  Uzupełnienie listy przeprowadzonych kontroli

  Kontrole

  • 16.06.2010 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - kontrola realizacji projektu "Pracownia informatyczna w każdej szkole".
  • 30.06.2010 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - kontrola przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych.
  • 28.09.2010 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - badanie interwencji rodzica.
  • 06.10.2010 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - monitorowanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
  • 25.10.2010 -  Kontrola z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - sprawdzenie wykonania nakazu z 2008r.
  • 09.11.2010 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - prawidłowość wykonywania przez Dyrektora Szkoły zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.
  • 28.02.2011-03.03.2011 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - gospodarka drukami ścisłego zarachowania.
  • 22.06.2011 - Kontrola z Państwowej Inspekcji  Pracy - kontrola prawa pracy.
  • 25.07.2011-29.08.2011 - Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
  • 17.08.2011 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - kontrola dyscypliny pracy pracowników obsługi i administracji szkół ponadgimnazjalnych.
  • 28.09.2011 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji  przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego.
  • 14.03.2012 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie tych zajęć.
  • 15.05.2012 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - obserwacja egzaminu maturalnego - część pisemna.
  • 24.09.2012 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - badanie skargi.
  • 25.10.2012 - Kontrola z Państwowej Inspekcji  Pracy - wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy.
  • 06.11.2012 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - kontrola stanu zatrudnienia pracowników administracji i obsługi.
  • 05.04.2013 - Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego - ocena gabinetu profilaktyki zdrowotnej.
  • 23.04.2013 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - ocena pracy dyrektora.
  • 09.05.2013-10.05.2013 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - ocena pracy dyrektora.
  • 22.05.2013 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego.
  • 24.06.2013 - Kontrola z Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - ocena stanu sanitarnego szkoły.
  • 11.07.2013 - Kontrola  z Kuratorium Oświaty - obserwacja komisji kwalifikacyjnej nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  • 15.10.2013 - Kontrola z Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - kontrola stanu sanitarnego.
  • 31.03.2014 - Kontrola z Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej - ocena realizacji programu WZW.
  • 18.07.2014 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - kontrola elektronicznych księgowych zapisów ewidencyjnych.
  • 21.07.2014-08.09.2014 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - prowadzenie przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej.
  • 07.11.2014 - Urząd Miasta Katowice- funkcjonowanie kontroli zarządczej.
  • 26.05.2015 - 22.06.2016 - Urząd Miasta Katowice - audyt: realizacja planu dochodów i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe.
  • 25.11.2015 - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - kontrola bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.
  • 30.11.2015 - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - ocena realizacji programów: "Podstępne WZW" i "Znamię! Znam je?".
  • 27.06.2016 - Śląski Kurator Oświaty- organizacja i tematyka zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki.
  • 18.10.2016 - Urząd Miasta Katowice - audyt sprzętu komputerowego.
  • 24.04.2017 - Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach - Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw.
  • 16.05.2017 - Kontrola z Kuratorium Oświaty w Katowicach - obserwacja egzaminu maturalnego z chemii
  • 06.06.2017 - Kontrola z ZUS - Chorzów - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
  • 23.08.2017 - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - ocena przygotowań do nowego roku szkolnego 2017/2018.
  • 12.10.2017 - Urząd Miasta Katowice - Wydział Audytu i Kontroli - kontrola doraźna "ad hoc".
  • 25.01.2018 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - kontrola po zakończeniu realizacji projektu Erasmus+.
  • 07.05.2018 - Urząd Miasta Katowice - Wydział Edukacji i Sportu - ocena pracy dyrektora.
  • 10.05.2018 - Kuratorium Oświaty Katowice - obserwacja egzaminu maturalnego z biologii.
  • 15.05.2018 - Kuratorium Oświaty Katowice - kontrola prawidłowości wykonywania przez dyrektora szkoły zadań w zakresie pełnionego nadzoru pedagogicznego.
  • 22.08.2018 - Urząd Miasta Katowice - Wydział Edukacji i Sportu - kontrola dyscypliny pracy administracji i obsługi.
  • 27.08.2018 - Kuratorium Oświaty Katowice - obserwacja komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
  • 29.08.2018 - Urząd Miasta Katowice - Wydział Audytu i Kontroli - kontrola kosztów ogrzewania jednostek organizacyjnych miasta Katowice.
  • 16.10.2018 - Kuratorium Oświaty Katowice - kontrola realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • 30.10.2018 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - kontrola finansowa projektu "Ożywić legendy".
  • 13.11.2018 - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - ocena stanu sanitarnego szkoły.
  • 09.05.2019 - Kuratorium Oświaty w Katowicach - obserwacja egzaminu maturalnego z matematyki - poziom rozszerzony.
  • 10.05.2019 - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - obserwacja egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie.
  • 17.06.2019 - Kuratorium Oświaty w Katowicach - przestrzeganie zasad przeprowadzania egzaminów, organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz realizacja podstaw programowych w kontekście pisma rodzica.
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 16.06.2019
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 16.06.2019
  Dokument oglądany razy: 1942
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach