K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 15.10.2014, zmieniona z powodu:
  Uzupełnienie listy o nowe kontrole

  Kontrole

  • 16.06.2010 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - kontrola realizacji projektu "Pracownia informatyczna w każdej szkole"
  • 30.06.2010 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - kontrola przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych,
  • 28.09.2010 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - badanie interwencji rodzica,
  • 06.10.2010 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - monitorowanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  • 25.10.2010 -  Kontrola z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej - sprawdzenie wykonania nakazu z 2008r
  • 09.11.2010 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - prawidłowość wykonywania przez Dyrektora Szkoły zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego,
  • 28.02 - 03.03. 2011 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
  • 22.06.2011 - Kontrola z Państwowej Inspekcji  Pracy - kontrola prawa pracy,
  • 25.07. - 29.08.2011 - Kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych,
  • 17.08.2011 - - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - kontrola dyscypliny pracy pracowników obsługi i administracji szkół ponadgimnazjalnych,
  • 28.09.2011 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji  przez dyrektora szkoły egzaminu maturalnego
  • 14.03.2012 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w zakresie tych zajęć,
  • 15.05. 2012 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - obserwacja egzaminu maturalnego - część pisemna,
  • 24.09.2012 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - badanie skargi,
  • 25.10.2012 - Kontrola z Państwowej Inspekcji  Pracy - wybrane zagadnienia dotyczące prawa pracy,
  • 06.11. 2012 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - kontrola stanu zatrudnienia pracowników administracji i obsługi,
  • 05.04.2013 - Kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego - ocena gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
  • 23.04.2013 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - ocena pracy dyrektora,
  • 09-10.05.2013 -  Kontrola Urzędu Miasta Katowice - ocena pracy dyrektora,
  • 22.05.2013 - Kontrola z Kuratorium Oświaty - obserwacja przebiegu egzaminu maturalnego,
  • 24.06.2013 - Kontrola z Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - ocena stanu sanitarnego szkoły,
  • 11.07.2013 - Kontrola  z Kuratorium Oświaty - obserwacja komisji kwalifikacyjnej nauczyciela ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
  • 15.10.2013 - Kontrola z Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego - kontrola stanu sanitarnego,
  • 31.03.2014 - Kontrola z Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej - ocena realizacji programu WZW,
  • 18.07.2014 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - kontrola elektronicznych księgowych zapisów ewidencyjnych,
  • 21.07 - 08.09.2014 - Kontrola Urzędu Miasta Katowice - prowadzenie przez jednostki organizacyjne Miasta Katowice stron Biuletynu Informacji Publicznej,
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 15.10.2014
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 15.10.2014
  Dokument oglądany razy: 874
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach