K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 12.02.2024, zmieniona z powodu:
  Zakończono

  Rozpoczęte - Referent kadrowo-administracyjny

  Dyrektor

  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
  40-165 Katowice, ul . Katowicka 54

  ogłasza nabór na stanowisko

  REFERENT KADROWO -  ADMINISTRACYJNY

  (zatrudnienie od zaraz)

  1. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 1 etat ,

   

  2. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

   

  Prowadzenie akt osobowych.

  Przyjmowanie zwolnień lekarskich oraz ich ewidencja, obsługa portalu ZUS.

  Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników.

  Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy.

  Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym pracowników, wypadkowością.

  Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.

  Prowadzenie archiwum szkolnego.

  Zbieranie, wprowadzanie i weryfikacja danych w Systemie Informacji Oświatowej.

  Zakupy środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, znaczków i biletów, ich ewidencja oraz rozchodowanie.

  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.  

  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądu budynku szkoły i hali sportowej oraz

  zlecanie  w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły napraw i konserwacji sprzętu.

  Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły i hali sportowej.

  3. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

  Wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane administracyjne) oraz posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku,

  4. WYMAGANIA

  Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  3. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Znajomość przepisów prawa pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa oświatowego.
  5. Znajomość przepisów związanych z prowadzeniem zamówień publicznych.  
  6. Znajomość obsługi MS Office (WORD, EXCEL). 
  7. Umiejętność logicznego myślenia i organizacji pracy własnej.
  8. Dyspozycyjność.

  Wymagania pożądane:

  1. Odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
  2. Umiejętności analityczne i interpersonalne.
  3. Umiejętność pracy w zespole.
  4. Chęć pogłębiania wiedzy.
  5. Umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi.
  6. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

  5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys – curriculum vitae.
  3. Kserokopie świadectw pracy.
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
  5. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwo popełnione umyślnie.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018roku  poz. 1000.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

  6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Oferty zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent kadrowo - administracyjny) w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach, 40-165 Katowice, ul Katowicka 54 w terminie do dnia  16 lutego 2024 r.  do godz. 12.00

  Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

  7. INNE INFORMACJE

  Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  Po upływie trzech miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

  W grudniu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen Stanisława Maczka w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

  mgr Katarzyna Ziemiec
  Dyrektor

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 12.02.2024
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 12.02.2024
  Dokument oglądany razy: 175
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach