K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl

  Zakończona - Referent kadrowo-administracyjny

  Referent kadrowo - administracyjny

  Informacja o wynikach naboru
  na stanowisko referenta kadrowo - administracyjnego
  w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stanisława Maczka

  Lista kandydatów, której dotyczy nabór
  Informuję, że na oferowane stanowisko wpłynęła 1 oferta. W wyniku wstępnej rekrutacji zakwalifikowano kandydata.
   
  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  wybrano do zatrudnienia panią Elżbietę Gałęzowską zamieszkałą w Katowicach.

  Uzasadnienie:
  Pani Elżbieta Gałęzowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz wymagane doświadczenie zawodowe. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku.

   

  mgr Katarzyna Ziemiec
  Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
  im. gen. Stanisława Macza  w Katowicach


  Dyrektor

  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
  40-165 Katowice, ul . Katowicka 54

  ogłasza nabór na stanowisko

  REFERENT KADROWO -  ADMINISTRACYJNY

  (zatrudnienie od dnia 1 LUTEGO 2021 r.)

   

  1. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 0,5 etatu ,

   od 1 marca możliwość zatrudnienia w wymiarze 1 etatu             

   

  2. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

   

  Prowadzenie akt osobowych.

  Przyjmowanie zwolnień lekarskich oraz ich ewidencja, obsługa portalu ZUS.

  Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników.

  Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy.

  Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym pracowników, wypadkowością.

  Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.

  Prowadzenie archiwum szkolnego.

  Zbieranie, wprowadzanie i weryfikacja danych w Systemie Informacji Oświatowej.

  Zakupy środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, znaczków i biletów, ich ewidencja oraz rozchodowanie.

  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.  

  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądu budynku szkoły i hali sportowej oraz

  zlecanie  w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły napraw i konserwacji sprzętu.

  Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły i hali sportowej.

  3. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

  • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane administracyjne) oraz posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku,

  4. WYMAGANIA

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • znajomość przepisów prawa pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa oświatowego
  • znajomość przepisów związanych z prowadzeniem zamówień publicznych  
  • znajomość obsługi MS Office (WORD, EXCEL) 
  • umiejętność logicznego myślenia i organizacji pracy własnej.
  • dyspozycyjność;

  Wymagania pożądane:

  • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
  • umiejętności analityczne i interpersonalne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • chęć pogłębiania wiedzy;
  • umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
  • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

  5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  • list motywacyjny;
  • życiorys – curriculum vitae;
  • kserokopie świadectw pracy;
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwo popełnione umyślnie.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018roku  poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

  6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent administracyjny) w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach, 40-165 Katowice, ul Katowicka 54 w terminie do dnia  14 stycznia 2021 r.  do godz. 15.00

  Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

  7. INNE INFORMACJE

  Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  Po upływie trzech miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

  W listopadzie 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen Stanisława Maczka w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

  mgr Katarzyna Ziemiec
  Dyrektor

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 12.05.2021
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 12.05.2021
  Dokument oglądany razy: 1754
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach