K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl

  RODO

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Informujemy, że IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

  W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach z siedzibą przy ul. Katowickiej 54 w Katowicach, reprezentowane przez Dyrektora.

  Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice lub pocztą elektroniczną pod adresem: 4liceum@maczek.edu.pl

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - panią Agatę Krystek-Jadwiżuk, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie 32 3570856.

  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji przez Administratora ustawowych i statutowych zadań, gdy jest to niezbędne dla realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi  (art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Państwa dane mogą być również przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. b) lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  W każdym przypadku poinformujemy Państwa o dokładnej podstawie prawnej i celu przetwarzania Państwa danych.

  4.Państwa dane osobowe możemy udostępniać CKE, OKE, SIO,ZUS
  oraz podmiotom, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze.

  5. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  6. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. ze zm.).

  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
  • prawo żądania usunięcia Państwa danych;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  8. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności uniemożliwienie nam wywiązania się z ustawowych obowiązków oraz brak możliwości wykonania Państwa obowiązków lub realizacji Państwa uprawnień. 

  W przypadku, gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody lub są niezbędne do wykonania umowy, możemy odmówić zawarcia umowy lub nie wykonać innych czynności, do których niezbędne jest przetwarzanie Państwa danych.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 16.03.2021
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 16.03.2021
  Dokument oglądany razy: 2479
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach