K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 26.01.2021, zmieniona z powodu:
  Zakończenie procedury

  Zakończona - Referent kadrowo-administracyjny

  Dyrektor

  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
  40-165 Katowice, ul . Katowicka 54

  ogłasza nabór na stanowisko

  REFERENT KADROWO -  ADMINISTRACYJNY

  (zatrudnienie od dnia 1 LUTEGO 2021 r.)

   

  1. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 0,5 etatu ,

   od 1 marca możliwość zatrudnienia w wymiarze 1 etatu             

   

  2. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

   

  Prowadzenie akt osobowych.

  Przyjmowanie zwolnień lekarskich oraz ich ewidencja, obsługa portalu ZUS.

  Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników.

  Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy.

  Prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym pracowników, wypadkowością.

  Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania.

  Prowadzenie archiwum szkolnego.

  Zbieranie, wprowadzanie i weryfikacja danych w Systemie Informacji Oświatowej.

  Zakupy środków czystości, materiałów biurowych, odzieży ochronnej, znaczków i biletów, ich ewidencja oraz rozchodowanie.

  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.  

  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądu budynku szkoły i hali sportowej oraz

  zlecanie  w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły napraw i konserwacji sprzętu.

  Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły i hali sportowej.

  3. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

  • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane administracyjne) oraz posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku,

  4. WYMAGANIA

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • znajomość przepisów prawa pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa oświatowego
  • znajomość przepisów związanych z prowadzeniem zamówień publicznych  
  • znajomość obsługi MS Office (WORD, EXCEL) 
  • umiejętność logicznego myślenia i organizacji pracy własnej.
  • dyspozycyjność;

  Wymagania pożądane:

  • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
  • umiejętności analityczne i interpersonalne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • chęć pogłębiania wiedzy;
  • umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
  • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

  5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  • list motywacyjny;
  • życiorys – curriculum vitae;
  • kserokopie świadectw pracy;
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwo popełnione umyślnie.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018roku  poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

  6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent administracyjny) w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach, 40-165 Katowice, ul Katowicka 54 w terminie do dnia  14 stycznia 2021 r.  do godz. 15.00

  Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

  7. INNE INFORMACJE

  Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  Po upływie trzech miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

  W listopadzie 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen Stanisława Maczka w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

  mgr Katarzyna Ziemiec
  Dyrektor

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 26.01.2021
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 26.01.2021
  Dokument oglądany razy: 830
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach