K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
Strona BIP IV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 24.09.2020, zmieniona z powodu:
  Zmiana wielkości liter w tytule

  REFERENT ADMINISTRACYJNY - zakończony

  Referent administracyjny

  Informacja o wynikach naboru
  na stanowisko referenta administracyjnego
  w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stanisława Maczka

  Lista kandydatów, której dotyczy nabór
  Informuję, że na oferowane stanowisko wpłynęły 3 oferty. W wyniku wstępnej rekrutacji zakwalifikowano 2 kandydatów. Jedna oferta nie spełniała wymagań.
   
  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko  wybrano do zatrudnienia panią Grażynę Kurzeja zamieszkałą w Katowicach.

  Uzasadnienie:
  Pani Grażyna Kurzeja posiada wykształcenie średnie oraz wymagane doświadczenie zawodowe. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku.

  Wszystkim osobom, które złożyły dokumenty aplikacyjne w niniejszym naborze, dziękuję za zainteresowanie ofertą pracy i udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

  mgr Katarzyna Ziemiec
  Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
  im. gen. Stanisława Macza  w Katowicach


  Dyrektor

  IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach
  40-165 Katowice, ul . Katowicka 54

  ogłasza nabór na stanowisko

  REFERENT ADMINISTRACYJNY

  (zatrudnienie od dnia 1 października 2020 r.)

  1. LICZBA LUB WYMIAR ETATÓW: 0,5 etatu              

   

  2. GŁÓWNE OBOWIĄZKI

  1. Zakupy środków czystości i materiałów biurowych oraz ich ewidencja wraz z rozchodowaniem celem utrzymania czystości w budynku szkoły i hali sportowej.
  2. Rozdział środków czystości i materiałów biurowych, prowadzenie ich ewidencji oraz przygotowanie zapotrzebowania.
  3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych, w tym ewidencji udzielonych zamówień  w celach sprawozdawczych, realizowanie wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym szkoły poprzez przeprowadzenie analizy rynku (wypełnianie wniosków rozpoznania cenowego), przed zakupami ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Prawa Zamówień Publicznych.
  4. Zakup znaczków pocztowych i biletów oraz prowadzenie ewidencji i ich rozliczanie.
  5. Przygotowanie zapotrzebowania na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz prowadzenie kart ewidencji środków ochrony indywidualnej.
  6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądu budynku szkoły i hali sportowej.
  7. Zlecanie  w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły napraw i konserwacji sprzętu szkolnego i urządzeń w budynku szkoły i hali sportowej.
  8. Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły i hali sportowej.

  3. KWALIFIKACJE (WYKSZTAŁCENIE, UPRAWNIENIA, STAŻ)

  • wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane administracyjne) oraz posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy na podobnym stanowisku,

  4. WYMAGANIA

  Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie;
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • znajomość przepisów prawa pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, prawa oświatowego
  • znajomość przepisów związanych z prowadzeniem zamówień publicznych  
  • znajomość obsługi MS Office (WORD, EXCEL) 
  • umiejętność logicznego myślenia i organizacji pracy własnej.
  • dyspozycyjność;

  Wymagania pożądane:

  • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność;
  • umiejętności analityczne i interpersonalne;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • chęć pogłębiania wiedzy;
  • umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi;
  • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.

  5. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

  • list motywacyjny;
  • życiorys – curriculum vitae;
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  • kserokopie świadectw pracy;
  • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za  przestępstwo
   popełnione umyślnie.

  Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (D. U. z 2018roku  poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

  6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent administracyjny) w sekretariacie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach, 40-165 Katowice, ul Katowicka 54 w terminie do dnia  21 września 2020 r.  do godz. 15.00

  Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

  7. INNE INFORMACJE

  Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  Po upływie trzech miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.

  W lipcu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Gen Stanisława Maczka w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

  mgr Katarzyna Ziemiec
  Dyrektor

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Tomasz Biliński
  Publikacja dnia: 24.09.2020
  Podpisał: Katarzyna Ziemiec
  Dokument z dnia: 24.09.2020
  Dokument oglądany razy: 731
IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach