Zapraszam do udziału w projekcie edukacyjnym SZKOŁA PATRIOTÓW/PRZEDSZKOLE PATRIOTÓW, którego głównym celem jest kształtowanie u dzieci i młodzieży szacunku

dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez systematyczną opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie województwa śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń  z historii Polski.

Wychowanie patriotyczne  to między innymi tworzenie więzi emocjonalnej dziecka i ucznia z rodziną oraz rówieśnikami, dostrzeganie wartości i piękna przyrody, przygotowanie do pracy i życia w społeczeństwie, a przede wszystkim wykształcenie miłości i przywiązania do ojczystego kraju, jego tradycji i kultury. Proponowane przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie roli miejsc pamięci w kształtowaniu poczucia tożsamości narodowej i kulturowej, pielęgnowanie tradycji patriotycznych.

Szkoły, przedszkola, placówki przystępujące do realizacji projektu będą mogły ubiegać się

o przyznanie tytułu SZKOŁY PATRIOTÓW lub PRZEDSZKOLA PATRIOTÓW.