Informacja dotycząca sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

Informacja dotycząca sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do oddziału z elementami edukacji architektury w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach

 

Sprawdzian odbędzie się:

 

7 lipca 2020 r. godzina 9.00; zbiórka o godzinie 8.30

15 lipca 2020 r. godzina 9.00 dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu z uzasadnieniem w sekretariacie szkoły

 

Na sprawdzian uzdolnień kierunkowych może przyjść TYLKO osoba zdrowa, która nie przebywa na kwarantannie, nie przebywa z osobą objętą kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Każdy Zdający powinien dostarczyć przed sprawdzianem uzdolnień kierunkowych Oświadczenie, że nie wykazuje oznak choroby/nie jest objęty kwarantanną z powodu COVID19 (do pobrania http://maczek.edu.pl/static/upload/store/SEKRETARIAT/OSWIADCZENIE.docx).

Kandydat jest zobowiązany pojawić się w szkole OBOWIĄZKOWO w maseczce lub przyłbicy.

Przy wejściu należy zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji, który znajduje się przy wejściu do szkoły.

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych będzie odbywał się na hali sportowej z zachowaniem 2 metrowej odległości między kandydatami.

Zdający jest zobowiązany okazać legitymację szkolną bądź inny dokument potwierdzający tożsamość.

Wchodząc na halę Zdający przechodzi przez matę dezynfekującą i zachowuje odstęp od innych zdających 1,5 m. W trakcie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych można zdjąć maseczki/przyłbice.

W przypadku osób, które nie będą zachowywać reżimu sanitarnego, sprawdzian uzdolnień kierunkowych zostanie przerwany.

Na halę można wnieść chusteczki oraz wodę mineralną.

Zdający nie może wnosić telefonów komórkowych, innych przedmiotów telekomunikacyjnych, maskotek, książek.

Zdający korzysta tylko i wyłącznie z własnych przyborów i dozwolonych pomocy:

- część architektoniczna: ołówek, gumka do gumowania

- część matematyczna: kalkulator prosty, linijka, ołówek.

Zdającym nie wolno kontaktować się we trakcie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z innymi zdającymi.

Z uwagi na epidemię, Rodzicom Zdających nie wolno przebywać na terenie szkoły w trakcie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. Po zakończeniu sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zdający udaje się bezpośrednio do domu absolutnie unikając gromadzenia się.