Stowarzyszenie Absolwentów

Obchody 60-lecia matury w IV LO w Katowicach

Stowarzyszenie absolwentów IV LO zostaje zawiązane w czerwcu 2010 roku z inicjatywy dyrektor Katarzyny Ziemiec i Macieja Biskupskiego – absolwenta liceum. Z pośród zaproszonych na pierwsze spotkanie absolwentów szkoły zostaje wyłoniony Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 • Maciej Biskupski – Prezes Zarządu
 • Barbara Kwiatkowska – Wiceprezes Zarządu
 • Hanna Żyrek – Wiceprezes Zarządu
 • Wojciech Bar – Wiceprezes Zarządu oraz Komisja rewizyjna.

Zgodnie ze Statutem, celem Stowarzyszenia jest:

 • kultywowanie dziedzictwa Liceum, popularyzacja jego osiągnięć oraz podnoszenie autory¬tetu w środowisku i społeczności lokalnej
 • umacnianie więzi absolwentów z Liceum oraz wzajemnych kontaktów między nimi
 • wymiana doświadczeń między poszczególnymi absolwentami oraz popularyzacja ich osiąg¬nięć
 • udzielanie wszechstronnej pomocy Liceum w realizacji jego bieżących zadań edukacyj¬nych, oświatowych, wychowawczych oraz o charakterze organizacyjnym
 • występowanie z inicjatywami rozszerzającymi działalność pozalekcyjną uczniów Liceum, udzielanie pomocy uczniom i absolwentom Liceum potrzebującym koleżeńskiej pomocy, w tym udzielanie w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia pomocy materialnej
 • pozyskiwanie sponsorów dla Liceum
 • nawiązywanie współpracy ze stowarzyszeniami innych szkół krajowych i zagranicznych dla wymiany doświadczeń i wspólnych działań

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • aktywizację i organizację środowiska absolwentów
 • pomoc w organizowaniu spotkań jubileuszowych i koleżeńskich
 • gromadzenie i aktualizowanie informacji o absolwentach oraz ich losach
 • współdziałanie z organami Liceum, innymi organizacjami działającymi w Liceum oraz z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej, funduszami oraz in¬stytucjami na rzecz rozwoju Liceum i regionu
 • prowadzenie działalności publikacyjno-informacyjnej
 • realizację projektów mających na celu podnoszenie wiedzy ogólnej i kwalifikacji uczniów liceum, nauczycieli, absolwentów oraz mieszkańców regionu
 • tworzenie funduszy dla potrzeb Stowarzyszenia
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze działania

Stowarzyszenie posiada stronę internetową www.absolwenci4.pl


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.