Regulamin naboru na rok szkolny 2017/2018

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, od 3 września 2012 stało się liceum Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie klas pierwszych będą uczyć się w budynku Liceum oraz Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia dydaktyczne będą prowadzić nauczyciele liceum, jak również pracownicy naukowi UŚ!

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach zostało objęte naborem elektronicznym

 1. Kryteria rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018
  1. O przyjęciu kandydatów do wybranego oddziału szkoły decyduje suma punktów możliwych do uzyskania za:
   1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;
   2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły;
   3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
   4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
    1. uzyskania wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;
    2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
  2. Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem oraz szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:
   lp zagadnienie punktacja szczegółowa punktacja maksymalna
   1 Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach 100
   język polski wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   historia i wiedza o społeczeństwie wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   matematyka wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   przedmioty przyrodnicze wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   język obcy nowożytny wynik egzaminu mnoży się przez 0,2  
   2 Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych w stopniu 72
   język polski celujący - przyznaje się 18 punktów  
   bardzo dobry - przyznaje się 17 punktów
   dobry - przyznaje się 14 punktów
   dostateczny - przyznaje się 8 punktów
   dopuszczający - przyznaje się 2 punkty
   matematyka jak w przypadku języka polskiego  
   pierwsze ustalone zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego  
   drugie ustalone zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego  
   3 Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7
   4a Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły 18
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień: tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów  
   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów
   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim: tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów  
   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty
   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów  
   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów
   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów
   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów
   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty
   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się 10 punktów  
   dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów
   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów
   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów
   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty
   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty
   Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty  
   krajowym - przyznaje się 3 punkty
   wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty
   powiatowym - przyznaje się 1 punkt
   4b Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu 3
   Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami dotyczącymi ich organizacji oraz sposobu przeprowadzenia wydanymi przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.
  3. Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły:
   1. Oddział o profilu językowym - angielsko-hiszpański (symbol oddziału: 1a):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,
    4. jedne z zajęć edukacyjnych: geografia, fizyka, chemia, biologia, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.
   2. Oddział o profilu biologiczno-chemicznym (symbol oddziału: 1b):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. chemia,
    4. biologia.
   3. Oddział o profilu matematyczno-informatyczno-językowym (symbol oddziału: 1c):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. informatyka,
    4. język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,
   4. Oddział o profilu humanistycznym (symbol oddziału: 1d):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,
    4. jedne z zajęć edukacyjnych: historia, wiedza o społeczeństwie, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.
   5. Oddział o profilu językowym - włosko-angielski (symbol oddziału: 1e):
    1. język polski,
    2. matematyka,
    3. język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,
    4. jedne z zajęć edukacyjnych: fizyka, chemia, biologia, geografia, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.
  4. Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
  5. Planowany limit miejsc w oddziałach wynosi 32.
  6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzone odpowiednim dokumentem (kryteria te mają jednakową wartość):
   1. wielodzietność rodziny kandydata (wymagane oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata),
   2. niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
   4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),
   5. objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) - dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica).
  8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, do którego stosuje się wyżej wymienione przepisy.
  9. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
 2. Harmonogram działań w postępowaniu rekrutacyjnym do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018
  lp. termin rodzaj czynności
  1 Od 19 maja 2017
  do 19 czerwca 2017
  Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w szkole pierwszego wyboru
  2 Od 23 czerwca 2017
  do 27 czerwca 2017
  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3 7 lipca 2017 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
  4 Od 7 lipca 2017
  do 13 lipca 2017
  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  5 14 lipca 2017 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
 3. Harmonogram działań w postępowaniu uzupełniającym do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018
  lp. termin rodzaj czynności
  1 Od 14 lipca 2017
  do 18 lipca 2017
  Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w rekrutacji uzupełniającej
  2 11 sierpnia 2017 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej
  3 Od 11 sierpnia 2017
  do 14 sierpnia 2017
  Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w rekrutacji uzupełniającej
  4 Do 16 sierpnia 2017 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej
 4. Wykaz dokumentów dostarczanych przez kandydata do oddziałów klas pierwszych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018
   

  Dokumentację należy dostarczać w przezroczystej koszulce!

  IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka
  JEST NIE JEST
  dla kandydata szkołą pierwszego wyboru
  1 Od 19 maja 2017 do 19 czerwca 2017
  1. podanie wygenerowane w systemie naboru elektronicznego,
  2. zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa przy przyjęciu w przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym.
  ---
  2 Od 23 czerwca 2017 do 27 czerwca 2017
  1. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  ---
  3 Od 7 lipca 2017 do 13 lipca 2017, o ile kandydat został zakwalifikowany do IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach
  1. świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  2. 2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  3. kartę zdrowia.
  1. świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  2. 2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
  3. kartę zdrowia.
 5. Oferta edukacyjna oddziałów klas pierwszych w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018
  Symbol oddziału: 1a Profil oddziału: językowy - angielsko-hiszpański
  Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Obowiązkowe języki obce
  pierwszy drugi trzeci
  język angielski
  język hiszpański
  geografia
  historia i społeczeństwo angielski
  (3/7/7)
  hiszpański
  (3/8/5)
  -

  Symbol oddziału: 1b Profil oddziału: biologiczno-chemiczny
  Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Obowiązkowe języki obce
  pierwszy drugi trzeci
  biologia
  chemia
  język łaciński w medycynie
  historia i społeczeństwo
  angielski
  (3/3/3)
  niemiecki
  (2/2/2)
  łaciński w medycynie
  (0/1/1)

  Symbol oddziału: 1c Profil oddziału: matematyczno-informatyczno-językowy
  Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Obowiązkowe języki obce
  pierwszy drugi trzeci
  matematyka
  informatyka
  język angielski

  historia i społeczeństwo
  przyroda

  angielski
  (3/8/5)
  niemiecki
  (2/2/2)
  -

  Symbol oddziału: 1d Profil oddziału: humanistyczny
  Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Obowiązkowe języki obce
  pierwszy drugi trzeci
  język polski
  historia
  wiedza o społeczeństwie
  język łaciński w prawie
  przyroda
  angielski
  (3/3/3)
  niemiecki
  (2/2/2)
  łaciński w prawie
  (0/1/1)

  Symbol oddziału: 1e Profil oddziału: językowy - włosko-angielski
  Przedmioty rozszerzone Przedmioty uzupełniające Obowiązkowe języki obce
  pierwszy drugi trzeci
  język włoski
  język angielski
  biologia
  historia i społeczeństwo
  elementy psychologii
  włoski
  (4/7/6)
  angielski
  (2/5/6)
  -
   

 


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.