Rekrutacja 2018/2019

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach, od 3 września 2012 stało się liceum Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie klas pierwszych będą uczyć się w budynku Liceum oraz Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia dydaktyczne będą prowadzić nauczyciele liceum, jak również pracownicy naukowi UŚ!

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

zostało objęte naborem elektronicznym

 

A.    Kryteria rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2018/2019

 

       I.      O przyjęciu kandydatów do wybranego oddziału szkoły decyduje suma punktów możliwych do uzyskania za:

1)      wyniki egzaminu gimnazjalnego;

2)      wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły;

3)      świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4)      szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a)      uzyskania wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły;

b)      osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

    II.      Zasady przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, świadectwa ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem oraz szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 

Lp.

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego przedstawiony w procentach

 

100

język polski

wynik egzaminu mnoży się przez 0,2

 

historia i wiedza o społeczeństwie

wynik egzaminu mnoży się przez 0,2

 

matematyka

wynik egzaminu mnoży się przez 0,2

 

przedmioty przyrodnicze

wynik egzaminu mnoży się przez 0,2

 

język obcy nowożytny

wynik egzaminu mnoży się przez 0,2

 

2.

Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych w stopniu

 

72

język polski

celujący – przyznaje się 18 punktów

 

bardzo dobry – przyznaje się 17 punktów

dobry – przyznaje się 14 punktów

dostateczny – przyznaje się 8 punktów

dopuszczający – przyznaje się 2 punkty

matematyka

jak w przypadku języka polskiego

 

pierwsze ustalone zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 

drugie ustalone zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 

3.

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

 

7

4a.

Uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo zorganizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły

 

18

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień:

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

 

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim:

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

 

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3punkty

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

 

dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów

tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów

tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

 

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów

 

dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów

tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów

tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty

tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty

 

krajowym – przyznaje się 3 punkty

wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty

powiatowym – przyznaje się 1 punkt

4b.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

 

3

 

 

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami dotyczącymi ich organizacji oraz sposobu przeprowadzenia wydanymi przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia, przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności.

 III.      Wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły:

1)      Oddział o profilu językowym – angielsko-hiszpański (symbol oddziału: 1a):

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,

d)     jedne z zajęć edukacyjnych: geografia, fizyka, chemia, biologia, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.

2)      Oddział o profilu biologiczno-chemicznym (symbol oddziału: 1b):

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      chemia,

d)     biologia.

3)      Oddział o profilu matematyczno - informatyczno - językowym (symbol oddziału: 1c):

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,

d)     informatyka.

4)      Oddział o profilu humanistycznym (symbol oddziału: 1d):

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,

d)     jedne z zajęć edukacyjnych: historia, wiedza o społeczeństwie z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.

5)      Oddział o profilu językowym – włosko-angielski(symbol oddziału: 1e):

a)      język polski,

b)      matematyka,

c)      język angielski obowiązkowy, jeżeli brak to język obcy obowiązkowy, z którego uczeń uzyskał najwyższą ocenę,

d)     jedne z zajęć edukacyjnych: fizyka, chemia, biologia, geografia, z których uczeń uzyskał najwyższą ocenę.

 IV.      Kandydaci są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

    V.      Planowany limit miejsc w oddziałach wynosi 32.

 VI.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

VII.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci spełniający jedno lub więcej z kryteriów potwierdzone odpowiednim dokumentem:

a)       wielodzietność rodziny kandydata (wymagane oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny kandydata),

b)      niepełnosprawność kandydata (wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności –  dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),

c)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),

d)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub  urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica),

e)       objęcie kandydata pieczą zastępczą (wymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866) – dokument należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii lub urzędowo poświadczonym odpisie lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica).

Kryteria te mają jednakową wartość.

VIII.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, do którego stosuje się wyżej wymienione przepisy.

 IX.      W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

B.     Harmonogram działań w postępowaniu rekrutacyjnym do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Termin

Rodzaj czynności

1.

Od 19 maja 2017 r.

do 19 czerwca 2017 r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w szkole pierwszego wyboru

2.

Od 23 czerwca 2017 r.

do 27 czerwca 2017 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3.

7 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły

4.

Od 7 lipca 2017 r.

do 13 lipca 2017 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

5.

14 lipca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

 

C.    Harmonogram działań w postępowaniu uzupełniającym do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Termin

Rodzaj czynności

1.

Od 14 lipca 2017 r.

do 18 lipca 2017 r.

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami w rekrutacji uzupełniającej

2.

11 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

3.

Od 11 sierpnia

do 14 sierpnia 2017 r.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w rekrutacji uzupełniającej

4.

Do 16 sierpnia 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

 

 

D.    Wykaz dokumentów dostarczanych przez kandydata do oddziałów klas pierwszych
w IV Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018

 

Dokumentację należy dostarczać w przezroczystej koszulce!

 

       I.      IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka jestdla kandydata szkołą pierwszego wyboru.

1)      Od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.:

a)      podanie wygenerowane w systemie naboru elektronicznego,

b)      zaświadczenie potwierdzające uprawnienia kandydata do pierwszeństwa przy przyjęciu
w przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu kwalifikacyjnym.

2)      Od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.:

a)      świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

3)      Od 7 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r., o ile kandydat został zakwalifikowany do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach:

a)      świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

b)      2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),

c)      kartę zdrowia.

    II.      IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka nie jestdla kandydata szkołą pierwszego wyboru.

1)      Od 7 lipca 2017 r. do 13 lipca 2017 r., o ile kandydat został zakwalifikowany do IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach:

a)      świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

b)      2 fotografie legitymacyjne (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem),

c)      kartę zdrowia.

 

E.     Oferta edukacyjna oddziałów klas pierwszych w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach na rok szkolny 2017/2018

 

Symbol oddziału: 1a

Profil oddziału: językowy – angielsko-hiszpański

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Obowiązkowe języki obce

pierwszy

drugi

trzeci

język angielski

język hiszpański

geografia

historia i społeczeństwo

angielski

(3/7/7)

hiszpański

(3/8/5)

--

 

 

Symbol oddziału: 1b

Profil oddziału: biologiczno-chemiczny

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Obowiązkowe języki obce

pierwszy

drugi

trzeci

biologia

chemia

język łaciński w medycynie

historia i społeczeństwo

angielski

(3/3/3)

niemiecki

(2/2/2)

łaciński w medycynie

(0/1/1)

 

 

Symbol oddziału: 1c

Profil oddziału: matematyczno-informatyczno-językowy

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Obowiązkowe języki obce

pierwszy

drugi

trzeci

matematyka

informatyka

język angielski

historia i społeczeństwo

przyroda

angielski

(3/8/5)

niemiecki

(2/2/2)

--

 

 

Symbol oddziału: 1d

Profil oddziału: humanistyczny

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Obowiązkowe języki obce

pierwszy

drugi

trzeci

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język łaciński w prawie

przyroda

angielski

(3/3/3)

niemiecki

(2/2/2)

łaciński w prawie

(0/1/1)

 

 

Symbol oddziału: 1e

Profil oddziału: językowy – włosko-angielski

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Obowiązkowe języki obce

pierwszy

drugi

trzeci

język włoski

język angielski

biologia

historia i społeczeństwo

elementy psychologii

włoski

(4/7/6)

angielski

(2/5/6)

--

 

 

 


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.