Nauka drogą sukcesu na śląsku

Wszystkich zainteresowanych i spełniającym łącznie następujące warunki przypominamy:

  1. jest uczniem szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej zlokalizowanej na obszarze województwa
  2. średni dochód miesięczny w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych (tj. 1008 zł)
  3. średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów kierunkowych (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, technologia informatyczna) uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,60 (max.30 punktów)
  4. średnia ocen z pozostałych przedmiotów (z wyłączeniem przedmiotów kierunkowych) uzyskana przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia Wniosku, wynosi co najmniej 4,00 (max. 15 punktów)

fakultatywnie: udział w olimpiadach/konkursach/turniejach (max.15 punktów)

Wysokość miesięczna stypendium na cele edukacyjne:
250 zł - 20-45 punktów
350 zł - 46-60 punktów

W trakcie otrzymywania stypendium stypendysta podlega opiece dydaktycznej nauczyciela - opiekuna stypendysty zatrudnionego w szkole ucznia.

Więcej informacji i formularze wniosków u pedagoga szkolnego.


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
.