Program „Wyprawka szkolna" 2017/2018

Skierowany jest do uczniów:

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do: – klasy II i III szkoły podstawowej,

  • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
  • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wysokość pomocy:

- do kwoty 445 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek:

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek (do pobrania z załącznika artykułu) składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Należy pamiętać, że termin jest wyznaczony na 7 września 2017r.

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy:

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna".

W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • nazwę i adres szkoły,
  • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
  • wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
  • kwotę i datę zakupu,
  • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, wysokości dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.men.gov.pl.


Szczegółowych informacji udzieli pedagog szkolny i Wydział Edukacji i Sportu UM w Katowicach (kontakt telefoniczny: 32 705-41-60)

Załączniki:
Download this file (Wniosek_wyprawka_szkolna_2017.doc)wzór wniosku[(doc)]35 kB

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.