Bezpieczne ferie 2017

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach informuje o rozpoczynającej się akcji ,,Bezpieczne ferie", której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej,zwłaszcza w zakresie bezpiecznych zachowań zdrowotnych.

 Pismo Wojewody Śląskiego:

 Katowice, 11 stycznia 2017 r.

ZKIII.68.9.1.2017

 

Panie / Panowie Starostowie

Prezydenci Miast

Burmistrzowie Wójtowie

wszyscy

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie  z kalendarzem  roku  szkolnego 2016/2017 od 16 stycznia do 26 lutego 2017 r. w poszczególnych województwach naszego kraju rozpoczną się ferie zimowe (w województwie śląskim od 16 do 27 stycznia br.).

Mając na uwadze szczególne zagrożenie bezpieczeństwa w tym okresie, podjąłem działania, które pozwolą na przygotowanie oraz realizację przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, jak również turystów przemieszczających  się przez teren województwa śląskiego.

Działania w  ramach  akcji  pn.  „Bezpieczne  ferie  2017”  prowadzone  będą w województwie śląskim w okresie od 13 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r.

 

W ramach przygotowań akcji „Bezpieczne ferie 2017” w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami służb, inspekcji, organów administracji niezespolonej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, a także organizacji   pozarządowych.    Podczas spotkania    poruszono    problemy    związanych z zapewnieniem bezpiecznego wypoczynku w województwie śląskim. Jako główne cele przygotowywanej akcji wskazano:

-  zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w miejscowościach turystycznych województwa,

-  zapewnienie bezpiecznego przejazdu dzieci i młodzieży do i z miejsc wypoczynku,

-  zapewnienie       bezpiecznego       wypoczynku       dzieci  i  młodzieży      pozostającej       w miejscu zamieszkania,

-  podnoszenie poziomu świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznych zachowań podczas wypoczynku zimowego.

Mając na uwadze powyższe cele, proszę Państwa o podjęcie działań polegających w szczególności na:

-  nawiązaniu współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną i służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w celu propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci i  młodzieży,

-  kontroli  obiektów,  w  których  organizowany  będzie wypoczynek          dzieci i młodzieży oraz urządzeń wykorzystywanych do uprawiania sportów zimowych,

-  tworzeniu warunków dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych,

-  nawiązaniu współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego (gmina/miasto/powiat) w celu zorganizowania wypoczynku dzieciom pozostającym w miejscu zamieszkania, inicjowaniu i organizowaniu alternatywnych form aktywności dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach t świetlicach,

-   włączeniu do akcji straży miejskich i gminnych,

-   zapewnieniu  gotowości służb dyżurnych do reakcji na zgłoszenia  o   nieprawidłowościach i zagrożeniach związanych z zimowym wypoczynkiem.

Na potrzeby akcji uruchomiony zostanie telefon interwencyjny o ni‘ 32 20-77-077, na który przyjmowane będą zgłoszenia o nieprawidłowościach w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się baner  promujący  akcję   „Bezpieczne   ferie  2017”,   z  podstrony   zawierającą  informacje o koordynatorach akcji, miejscach kontroli autokarów przed wyjazdem na wypoczynek oraz zasadach bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku (proszę o umieszczenie na stronach internetowych Państwa urzędów linku do tego bariera).

Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, pod adresem internetowym: http://wypoczynek.men.gov.pl dostępna jest ogólnopolska baza zgłoszonego wypoczynku dzieci i młodzieży, w której możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące organizatora i miejsca wypoczynku na podległym terenie.

Pytania związane z koordynacją przedsięwzięcia proszę kierować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod tel. nr 32 20-77-653.

 

 

 


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.