Wyprawka szkolna

​​Szanowni Państwo,
w roku szkolnym 2016/2017 istnieje możliwość udzielenia pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, a także materiałów edukacyjnych.
Dofinansowanie zakupu podręczników kierowane jest w naszej szkole dla uczniów:

  • słabowidzących, 
  • niesłyszących, 
  • słabosłyszących, 
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
  • z niepełnosprawności ruchową, w tym z afazją, 
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy, jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi - bez względu na wysokość dochodu w rodzinie ucznia.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców' ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia, złożony do 5 września 2016 roku do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał od 1 września 2016 roku.

Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny.

Załączniki:
Download this file (wniosek_wyprawka_2016.pdf)Wniosek - wyprawka[ ]131 kB

Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.