Stypendium Prymus

Przypominamy, że 31 lipca upływa termin składania wniosków o stypendiów dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych Prymus (średnia 5,15 z przedmiotów obowiązkowych, zamieszkanie na terenie Katowic).

Wnioski składamy
w Punkcie Podawczym Urzędu Miasta Katowice
przy ul. Rynek 1, parter. pokój 008
w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30
lub za pośrednictwem poczty ( decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek i regulamin jest dostępny na stronie:
https://www.katowice.eu/Strony/Stypendia-PRYMUS-w-roku-szkolnym-2014-2015---III-edycja-!!!.aspx

... uczniowie szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem szkół
dla dorosłych - jeżeli z ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy
programowo wyższej wynika, że średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskana w ostatnim roku
szkolnym wynosi 5,15 oraz uzyskali, co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, lub
posiadają tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.


Ważne !!!
Stypendium miejskie jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 18 % dopiero po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną - 3.800 zł - przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2014 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800


Tomasz Biliński & Małgorzata Ruchała dla IVLO w Katowicach © 2006
FreshJoomlaTemplates.com
.